Nyeste rapporter og undersøkelser

Tilsynsrapport Cubus AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Cubus AS. Tilsynet avdekte 2 avvik på områda merking av obligatoriske skjemafelt og kontrast.

Tilsynsrapport Aftenposten AS - revidert

Revidert rapport som gjer greie for resultata etter tilsynet med Aftenposten AS. Tilsynet avdekte 5 avvik og det blei gitt 4 merknader. Resultatet er endra etter nye faktaopplysningar, dialog om tilpassa handheving av krava for mediesektoren og innhald som verksemda har dokumentert ligg utanfor deira kontroll.

Tilsynsrapport Dagbladet AS - revidert

Revidert rapport som gjer greie for resultata etter tilsynet med Dagbladet AS. Tilsynet avdekte 5 avvik og det blei gitt 3 merknader. Resultatet er endra etter nye faktaopplysningar, dialog om tilpassa handheving av krava for mediesektoren og innhald som verksemda har dokumentert ligg utanfor deira kontroll.

Blogg

Blogg

Portrett av Malin Rygg

Auka digitalisering under korona - både godt og gale

Kvar haust har vi i tilsyn for universell utforming av ikt ein møteserie med brukarorganisasjonar. Tema denne gongen var erfaringar med bruk av ikt-løysingar for personar med nedsett funksjonsevne, arbeids- og utdanningssituasjonen under korona og tilgjengelegheitserklæringa.

Portrett av Malin Rygg

Til deg som underviser digitalt

Når undervisning går over til å bli fulldigital, er det viktigare enn nokon gong å sikre at ikkje studentar vert utestengt frå det digitale læringsmiljøet.

Portrett av Malin Rygg

GAAD og digital inkludering i krisetider

Den globale krisa med Covid-19 har høgaktualisert det store gapet i den digitale verda mellom dei som har tilgang til digitale kanalar og dei som ikkje har det. GAAD tek opp dette i år.