Krav til automater

Automater skal minst utformes i samsvar med ti ulike standarder. Utvalget av standarder skal dekke alle hovedkategorier av nedsatt funksjonsevne, samt hovedkategorier av funksjoner i IKT-automater.

Publisert: 06. jul 2015, Sist endret: 23. okt 2018

En automat legger til rette for selvbetjening. I forskriften er automat definert slik:

Automat: Maskin eller annen innretning som brukeren opererer alene for å kjøpe en vare eller få utført en tjeneste.

Seks av standardene omhandler automater som bruker plastkort, for eksempel bankkort til å identifisere brukeren. Fire standarder omhandler forskjellige sider av brukerdialogen mellom mennesker og automater.

Oversikt over kravene

Forskriften peker på følgende standarder:

  • CEN/TS 15291:2006 - Identification Card Systems - Guidance on design for accessible card-activated devices
  • NS-EN 1332-1:2009 - Identification Card Systems - Human-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface
  • NS-EN 1332-2:1998 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards
  • NS-EN 1332-3:2008 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 3: Keypads
  • NS-EN 1332-4:2007 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 4: Coding of user requirements for people with special needs
  • NS-EN 1332-5:2006 - Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 5: Raised tactile symbols for differentiation of application on ID-1 cards
  • NS-EN ISO 9241-20:2009 - Ergonomics of human-system interaction - Part 20: Accessibility guidelines for information/communication technology (ICT) equipment and services (ISO 9241-20:2008)
  • ISO 20282-1:2006 - Ease of operation of everyday products -- Part 1: Design requirements for context of use and user characteristics
  • ISO/TS 20282-2:2006 - Ease of operation of everyday products -- Part 2: Test method for walk-up-and-use product
  • ISO/TR 22411:2008 - Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities

Mer informasjon om de enkelte kravene

CEN/TS 15291:2006

Identification Card Systems - Guidance on design for accessible card-activated devices

Norsk tittel: Identitetskortsystemer – Retningslinjer for utforming for tilgjengelig kort-aktivert utstyr

Den tekniske spesifikasjonen CEN/TS 15291:2006 inneholder retningslinjer og anbefalinger for utforming og lokalisering av selvbetjente automater, inkludert området i umiddelbar nærhet av automaten. Det gis et helhetlig sett av retningslinjer for både lokalisering, valg og utforming av automaten og de deler som automaten består av. Tilgjengelighet for brukere som benytter bil er også tatt med (anneks F). Personens sikkerhet rundt terminalen og ved tasting av personlige koder vurderes også. Dokumentet inneholder sjekklister for vurdering av tilgang og det er spesifikt rettet inn mot selvbetjening og universell utforming i det offentlige rom.

CEN/TS 15291:2006 dekker de alle fleste inputenheter som benyttes i dag (inkludert blant annet kortinnstikk og selve kortet). Den tekniske spesifikasjonen gir retningslinjer for både lokalisering, valg, gruppering og utforming av inputenheter. Det finnes sjekklister i anneksene for vurdering av blant annet inndata. Videre gir den oversikt over de fleste aspekter som skal tas hensyn til, med tanke på utdata (statisk og dynamisk). Den tekniske spesifikasjonen har egne kapitler vedrørende instruksjoner, skjermer, bruk av lyd (audio), ”blinking” ved kort leseren og håndtering av kvitteringer. Rapporten beskriver også faktorer i omgivelsene som skal tas hensyn til ved utforming av utdata (personsikkerhet, fysisk plass, reflekser, osv). Det finnes sjekklister i anneksene for å vurdere utdata.

CEN/TS 15291:2006 hos Standard.no

NS-EN 1332-1:2009

Identification Card Systems - Human-machine interface - Part 1: Design principles for the user interface

Norsk tittel:  Identitetskortsystemer - Grensesnitt mellom menneske og maskin - Del 1: Utformingsprinsipper for brukergrensesnitt

Standarden NS-EN 1332-1:2009 er spesifikt rettet mot dialogutforming for å sikre at selvbetjente løsninger er universelt utformet. Standarden inneholder både overordnede prinsipper for universell utforming av selvbetjente løsninger og detaljerte retningslinjer.
I Annex A beskrives Symboler, i form av ikoner og piktogrammer, som har vært brukertestet i 3 forskjellige land.  

NS-EN 1332-1:2009 hos Standard.no

NS-EN 1332-2:1998

Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 2: Dimensions and location of a tactile identifier for ID-1 cards

Norsk tittel: Identitetskortsystemer - Grensesnitt mellom menneske og maskin - Dimensjoner og plassering av taktilt merke for ID-1 kort

Standarden NS- EN 1332-2:1998 beskriver spesifikt utforming og lokalisering av en utdypning i selve kortet slik at det er lett for brukere med redusert syn å orientere kortet i forhold til kortleseren. Standarden er kompatibel med telekommunikasjonsstandarder på området.

NS-EN 1332-2:1998 hos Standard.no

NS-EN 1332-3:2008

Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 3: Keypads

Norsk tittel: Identitetkortsystemer - Grensesnitt mellom menneske og maskin - Del 3: Tastatur

Standarden EN 1332-3 (2008) beskriver spesifikt layout og utforming av det numeriske tastaturet for inntasting av PIN koden. Tastaturet kan også inneholde funksjons- og kommandotaster.

NS-EN 1332-3:2008 hos Standard.no

NS-EN 1332-4:2007

Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 4: Coding of user requirements for people with special needs

Norsk tittel: Identitetskortsystemer - Grensesnitt mellom menneske og maskin - Del 4: Koding av brukerkrav for personer med spesielle behov

Standarden NS-EN 1332-4: 2007: En alternativ form for å utforme dialog/brukergrensesnitt. I kortet kodes og lagres brukerens egne foretrukne personlige tilpasning av dialoger og brukergrensesnitt.

NS-EN 1332-4:2007 hos Standard.no

NS-EN 1332-5:2006

Identification Card Systems - Man-machine interface - Part 5: Raised tactile symbols for differentiation of application on ID-1 cards

Norsk tittel: Identitetskortsystemer - Grensesnitt mellom menneske og maskin - Del 5: Hevet taktilt merke for differensiert bruk på ID-1-kort

Standarden NS-EN 1332-5 inneholder en beskrivelse av taktile symboler (form, lokalisering og dimensjoner) slik at det er lettere for personer med nedsatt syn å skille mellom forskjellige typer kort.

NS-EN 1332-5:2006 hos Standard.no

NS-EN ISO 9241-20:2009

Ergonomics of human-system interaction - Part 20: Accessibility guidelines for information/communication technology (ICT) equipment and services (ISO 9241-20:2008)

Norsk tittel: Ergonomi for samhandling mellom menneske og system - Del 20: Veiledning om tilgjengelighet for informasjons-/og kommunikasjonsteknologiske (IKT) innretninger og tjenester (ISO 9241-20:2008)

ISO 9241-304 beskriver hvordan man skal gjennomføre en brukertest av en skjerm i en gitt brukskontekst. Dette står i motsetning til andre testmetoder hvor man vurder hvordan skjermen oppfyller forhåndsdefinerte tekniske krav, for eksempel luminans eller flimmerrate. Standarden beskriver ikke en spesifikk metode, men beskriver fremgangsmåte ved brukertesting, hvilke hensyn man skal ta og hva man skal måle. Riktig bruk av standarden krever kunnskap innenfor adferdsvitenskap. Testmetoden beskrevet i standarden er rettet mot tekstbehandling, men standarden og testmetoden kan brukes i forhold til selvbetjening og universell utforming.

NS-EN ISO 9241-20:2009 hos Standard.no

ISO 20282-1:2006

Ease of operation of everyday products -- Part 1: Design requirements for context of use and user characteristics

Norsk tittel: -

Del 1 a. CEN/TS 15291:2006 - Identification Card Systems: - Man-machine interface: Technical Specification: Guidance on design of accessible card systems beskriver krav og anbefalinger som skal bidra til å sikre at produkter og systemer blir lette å bruke. Videre, beskriver den menneskets muligheter og begrensninger – i forhold til bla kognisjon, lesekunnskap, fysikk, biomekanikk, språk, syn og hørsel. Den tar også for seg kulturelle forskjeller. Del 1 handler ikke spesifikt om løsninger (f eks selvbetjente løsninger), men om brukskontekst og brukerne.

ISO 20282-1:2006 hos Standard.no

ISO/TS 20282-2:2006

Ease of operation of everyday products -- Part 2: Test method for walk-up-and-use products

Norsk tittel: -

ISO/TS 20282-2:2006 hos Standard.no

OBS! Standarden er tilbaketrukket. Den erstattes av ISO/TS 20282-2:2013

ISO/TR 22411:2008

Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities

Norsk tittel: -

Dokumentet er, som ISO Guide 71, rettet mot de som skriver/lager standarder – ikke de som lager produkter, tjenester, løsninger. Likevel kan den brukes av andre. Den gir detaljerte råd om hvordan produkter, systemer, miljøer, løsninger tilgjengelig på generelt grunnlag i det daglige liv, kan anvendes i forhold til selvbetjening. Videre, gir den ergonomiske data og kunnskap om mennesket – f eks sanseapparat, kognisjon, fysiske begrensninger. 

ISO/TR 22411:2008 hos Standard.no

Tilsvarande standarder

Man kan også velge å følge andre tilsvarande standarder, så lenge disse stiller de samme kravene til utforming av automater.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Stjerne(*) er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. 

MERK: Du får ikke svar på denne meldingen. Har du spørsmål du ønsker svar på, send en e-post til uu@digdir.no.

Fant du det du lette etter?
*