EUs webdirektiv (WAD)

EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) blir en del av norsk rett. Standarden WCAG 2.1 blir også en del av regelverket. Arbeidet er forsinket og regelverket er ikke vedtatt. Ingen krav begynner å gjelde før regelverket er vedtatt. Du kan likevel begynne å sette deg inn i det som kommer. 

Publisert: 06. mar 2019, Sist endret: 17. sep 2020

Hva er WAD?

WAD står for Web Accessibility Directive. Dette er EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner.

Direktivet stiller i stor grad samme krav som allerede følger av norsk rett, men innfører også flere nye krav.

Her er listen over de 35 minstekravene som gjelder per i dag. 

Gjennomføring av WAD - status september 2020

Kulturdepartementet, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jobber med nasjonal gjennomføring av direktivet. Status i september er at arbeidet er forsinket fordi flere EFTA-land ønsker lengre overgangsperiode for innføring av de nye kravene.

De nye reglene vil derfor ikke tre i kraft 1. juli 2020, slik det er foreslått i høringen. Ingen nye krav begynner å gjelde før regelverket er vedtatt. 

Les departementenes nyhetssak 31.03.2020, hvor de også har en side for spørsmål og svar om WAD.

Spørsmål om videre fremdrift i arbeidet, valg av modell, når regelverket kan forventes å tre i kraft og overgangsperiode, kan rettes til departementet. 

Høringen av WAD

Høringen av forslaget til oppdatert regelverk er avsluttet. Du kan lese høringssvarene som kom inn på nettstedet til Regjeringen.

Skal nye krav gjelde for både privat og offentlig sektor?

Kravene i WAD gjelder i utgangspunktet bare offentlig sektor i EU.

Norsk regelverket gjelder imidlertid allerede både for privat og offentlig sektor. Om og i hvilken grad lovforslaget skal omfatte privat sektor, er derfor et sentralt spørsmål i høringen.

Departementet har fått gjennomført en samfunnsøkonomisk utredning av ulike alternativer for gjennomføring. Utredningen inneholder følgende modeller:

 • Modell 1: Gjennomføre direktivet kun for offentlig sektor. Dette medfører at det blir ulike krav til offentlig og private virksomheter (tosporet regelverk). 
 • Modell 2: Innføre direktivets krav likt for offentlige og private virksomheter. Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med lik regulering for offentlig og privat sektor (felles regelverk):
 • Modell 2b: Gjennomføre kravene for offentlig sektor og private virksomheter over en viss størrelse (bedrifter med flere enn 50 ansatte).

Departementet går i forslaget til oppdatert regulering inn for modell 2b. Endelig valg av modell gjøres etter høringen, og vil bl.a. påvirkes av innspill fra høringsinstansene.

Overgangsperiode og innføringsfrist er ikke avgjort

Det er ikke bestemt når oppdatert regelverk vil tre i kraft i Norge, men det vil ikke begynne å gjelde 1. juli 2020. 

Norge undersøker muligheten for å sette lengre overgangsperioder, som i så fall vil gi mer tid for de berørte virksomhetene til å innrette seg. Spørsmålet om overgangsperioder må avklares i dialog med EFTA-landene. Det er en pågående prosess rundt dette. Reglene vil ikke tre i kraft i Norge før Stortinget har vedtatt de nye reglene. Det er ikke avklart når det skjer.

Nye krav som følge av WAD

Endringer - Kort fortalt

 • Synstolkning av forhåndsinnspilt video omfattes
 • 12 nye krav fra WCAG 2.1 som tar bedre høyde for mobile enheter er tatt inn
 • Tilgjengelighetserklæring med tilbakemeldingsfunksjon
 • Nye intra- og ekstranett omfattes

Gjennomføringen av WAD innebærer flere nye krav for virksomhetene. Her skisserer vi hovedinnholdet i de nye kravene.

Høringsnotatet gir en grundig forklaring av hva som er nytt i direktivet, sammenliknet med dagens regelverk. 

Krav om tilgjengelighetserklæring

Det er krav om at virksomheter har tilgjenglighetserklæring for sine nettsteder og mobilapplikasjoner. Den skal være universelt utformet og i et maskinlesbart format.

Digitaliseringsdirektoratet er i gang med å utvikle en sentral løsning for tilgjengelighetserklæring. Denne løsningen vil ivareta kravene som følger av direktivet. Løsningen vi utvikler vil gjøre det enkelt for virksomheter å publisere tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder og mobilapplikasjoner. 

Tilgjengelighetserklæringen skal ha

 • informasjon om innhold som ikke er universelt utformet og begrunnelse for at det aktuelle innholdet ikke er i tråd med kravene
 • informasjon om universelt utformede alternativer, dersom det finnes
 • lenke til håndhevingsprosedyre med informasjon om klagerett

Det er utarbeidet en mal for tilgjengelighetserklæringen. Uoffisell norsk oversettelse er et av vedleggene til høringsnotatet. 

Tilgjengelighetserkæringen skal bygge på ett av følgende grunnlag:

 • Intern vurdering gjort av virksomheten
 • Ekstern vurdering gjort av andre, for eksempel konsulent
 • Andre grunnlag godkjent av myndighetsorganet

Tilgjengelighetserklæringen skal revideres minst en gang i året, og ellers oppdateres av virksomheten dersom de gjør større endringer av nettstedet eller mobilapplikasjonen.

Krav om tilbakemeldingsfunksjon

Virksomhetene skal ha en tilbakemeldingsfunksjon for brukerne i forbindelse med tilgjengelighetserklæringen. Den sentrale løsningen Digitaliseringsdirektoratet utvikler vil også inneholde denne funksjonen. 

Brukerne skal ha mulighet til å gi tilbakemeldinger om nettstedet og mobilapplikasjonen, som gjelder feil og brudd på kravene.

Dersom brukeren ber om et tilgjengelig alternativ til innhold som ikke er universelt utformet, skal virksomheten svare på henvendelsen innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid, vurderes konkret ut fra hvilken type innhold det gjelder, men det vil trolig ligge mellom 3–6 uker.

Krav om at intranett og ekstranett skal være universelt utformet

WAD stiller krav til universell utforming av intranett og ekstranett i offentlig sektor.

Begrepet intranett og ekstranett er ikke definert i WAD.

Etter vår oppfatning omfatter begrepet intranett virksomheters interne nettsted for ansatte. Det blir derimot ikke stilt krav til universell utforming av ikt-løsninger i arbeidslivet generelt. Intranett omfatter, etter vår vurdering, for eksempel ikke

 • saksbehandlingssystem
 • publiseringsløsning
 • system for tidsregistrering og reiseregninger
 • andre fagsystem

Kravene gjelder for intranett og ekstranett som er nye eller vesentlig oppgradert etter at endret regelverket trer i kraft.

Synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold

WAD stiller krav til synstolkning av forhåndsinnspilt multimedieinnhold. Dette betyr at to av tre unntak forskriften, skal oppheves.

Følgende krav blir en del av minstekravene i forskriften:

Hva er synstolking?

Synstolking er formidling av visuelt innhold i en video, som ikke allerede blir presentert som lyd.

Synstolkingen gjør du med en fortellerstemme som tydelig skiller seg fra øvrige stemmer og lyder i videoen. Fortelleren formidler hva som skjer i videoen når ingen snakker, for eksempel personer som kommer inn i rommet, oppførsel og kroppsspråk.

Synstolking av video presenteres som et separat lydspor som spilles av sammen med lyden fra videoen.

Om all informasjon i videoen allerede er med som lyd, er det ikke nødvendig med synstolkning.  

Frister for synstolking

Kravene vil gjelde for forhåndsinnspilt multimedieinnhold som er publisert fra og med 23. september 2020. For forhåndsinnspilt multimedieinnhold som er lagt ut før dette tidspunktet stiller WAD ikke krav til synstolkning.

Standarden i WAD – EN 301 549

Etter WAD skal nettsteder og mobilapplikasjoner oppfylle alle suksesskriterier i WCAG 2.1 på nivå A og AA. Kravene som stilles går frem av WAD artikkel 6 nr. 3, jf. artikkel 4. Bestemmelsen henviser til standarden EN 301 549.

Den viser i kapittel 9 til at nettsteder og mobilapplikasjoner skal oppfylle alle suksesskriterier i WCAG 2.1 på nivå A og AA.

I WAD artikkel 1 nr. 4 bokstav c er det gitt et permanent unntak for universell utforming av direktesendt innhold, jf. suksesskriterium 1.2.4.

Forholdet til WCAG 2.1

Standarden EN 301 549 er kommet i ny versjon, som inkluderer de nye suksesskriteriene i WCAG 2.1. Ny versjon blir innlemmet i WAD med hjemmel i artikkel 6 nr. 4. Dermed blir WCAG 2.1 en del av norsk rett, og kravene i forskriften blir oppdatert i samsvar med direktivets krav.

De nye suksesskriteriene som ligger på nivå A og AA blir del av regelverket, mens nye suksesskriterier på nivå AAA ikke tas inn. 

Oppdateringen fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1 innebærer i korte trekk følgende:

 • Ingen suksesskriterier er tatt ut.
 • Krav som er bedre egnet for mobile enheter er tatt inn. De gjelder
  • berøringsskjerm
  • gester
  • hindre utilsiktet aktivering av innhold
 • Det er totalt 17 nye suksesskriterier
  • Nivå A: 5 nye suksesskriterier
  • Nivå AA: 7 nye suksesskriterier
  • Nivå AAA: 5 nye suksesskriterier

Vi har laget en oversikt over de nye kravene i WCAG 2.1 som er aktuelt å ta inn i norsk regelverk. Her sier vi litt om formålet med hvert av dem og gir en kort forklaring av det enkelte suksesskriteriet, på norsk (uoffisell oversettelse).

Deldette