Søkje om dispensasjon?

Virksomhetene kan søke om dispensasjon fra tidsfristene. Vilkåret for å innvilge søknaden er at «særlig tungtveiende grunner» taler for dispensasjon.

Publisert: 16. mar 2016, Sist endra: 03. jan 2020

Tidsfrister for universell utforming

Nye IKT-løsninger skal være universelt utformet i følge forskriften § 4. En IKT-løsning er ny dersom den er kjøpt eller avtalen er inngått 1. juli 2014 eller senere.

Endringer av en eksisterende IKT-løsning etter 1. juli 2014, kan føre til at den blir ny IKT. Dette avhenger av om endringene virker inn på brukergrensesnittet for sluttbrukeren, og hvor store endringer det er snakk om.

At det legges til ny funksjonalitet, gjøres større endringer i design eller struktur, er eksempel på forhold som taler for at IKT-løsningen etter en totalvurdering kan regnes som ny.

Alle IKT-løsninger skal være universelt utformet fra 1. januar 2021.

Dispensasjon fra tidsfristene

Regelverket tar høyde for at tidsfristene i regelverket kan gi utilsiktede eller urimelige utslag for enkeltvirksomheter.

Virksomhetene kan derfor søke om dispensasjon fra tidsfristene. I søknad om dispensasjon må virksomheten beskrive momenter og forhold som den mener tilsier at tilsynet skal gi dispensasjon.

Vilkår for å gi dispensasjon

Vilkåret for å innvilge søknaden er at «særlig tungtveiende grunner» taler for dispensasjon. Etter forskriften § 10 kan dette for eksempel være hensynet til

 • personvern
 • sikkerhet
 • at utviklingsforløpet for en anskaffelse ikke lar seg tilpasse tidsfristene
 • at tidsfristene påfører virksomheten urimelige kostnader

I vurderingen vil tilsynet også legge vekt på om virksomheten

 • kan dokumentere at den har prøvd å oppfylle kravene uten å lykkes
 • har en plan for å gjøre neste versjon av IKT-løsningen universelt utformet

Det skal mye til før vilkåret «særlig tungtveiende grunner» er oppfylt og det er mest aktuelt å innvilge dispensasjon i tiden rett etter forskriften har trådt i kraft. Etter hvert som tiden går, er det forventninger om at virksomhetene har innrettet seg etter kravene, og terskelen for dispensasjon vil bli høyere.

Bestemmelsen skal praktiseres slik at hensynet til lovens formål om ikke-diskriminering veier tungt, og ikke fører til konkurransevridning.

Dispensasjon er midlertidig

En dispensasjon er ikke et permanent fritak fra kravene til universell utforming. Dispensasjonen er midlertidig, og varer frem til neste nye versjon av IKT-løsningen.

Om dispensasjonssøknaden

Søknaden sendes til Difi ved tilsyn for universell utforming av IKT. Den bør inneholde informasjon om

 • virksomheten som søker dispensasjon, for eksempel en firmaattest
 • IKT-løsningen søknaden gjelder
 • beskrivelse av forholdene virksomheten mener er «særlig tungtveiende grunner», det vil si en begrunnelse for søknaden
 • når IKT-løsningen ble bestilt/kjøpt. For egenutviklede IKT-løsninger gjelder datoen på intern kravspesifikasjon. For IKT-løsninger som er anskaffet eksternt gjelder datoen da avtalen ble inngått.
 • oversikt over viktige endringer av IKT-løsningen med virkning for sluttbrukeren etter 1. juli 2014
 • beskrivelse av virksomhetens tjenester og tilbud til allmennheten
 • at IKT løsningen er en integrert del av måten virksomheten informerer og tilbyr sine tjenester til allmennheten på

Dersom søknaden ikke inneholder nok informasjon vil tilsynet innhente flere opplysninger fra virksomheten.

Behandling av søknaden

Etter at søknaden er mottatt, tar tilsynet stilling til om vilkåret for dispensasjon er oppfylt.

Saksbehandlingstiden vil ligge på inntil seks uker. Dersom søknaden ikke kan behandles innen fire uker, får virksomheten et foreløpig svar om at søknaden er mottatt med informasjon om forventet saksbehandlingstid.

Vedtak om dispensasjon er enkeltvedtak, og følger reglene i forvaltningsloven kapittel IV og V.

Klagerett

Virksomheten har klagerett på dispensasjonsvedtak. Klagefristen er tre uker fra virksomheten mottok vedtaket. Klagen skal sendes til Difi ved tilsyn for universell utforming av IKT.

Klagebehandlingen følger reglene i forvaltningsloven kapittel VI.

Dersom virksomheten ikke får medhold i klagen, blir klagen sendt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig behandling.

Fant du det du lette etter?

Stjerne(*) er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. 

MERK: Du får ikke svar på denne meldingen. Har du spørsmål du ønsker svar på send oss en e-post til uu@difi.no.

Fant du det du lette etter?
*