Løsningsforslag for web

I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag for å møte lovkravene. Husk at det er flere måter å løse kravene på.

Så du etter noe annet?

Hvis du ikke ser etter veiledning, men ønsker oversikt over de enkelte kravene i standardene, finner du disse i menypunktet WCAG 2.0 standarden.

Vi skiller mellom minstekravene i forskriften og det du kan gjøre i tillegg. Ett tema kan bygge på flere av kravene i WCAG-standarden. For eksempel vil temaet bilder og grafikk, omfatte to av kravene i standarden. 

 

Bilder og grafikk

Bilder og grafikk er viktig for mange brukere – en betydelig andel brukere trenger supplerende materiale for å forstå informasjon gitt i tekst. Benytter du bare bilder og illustrasjoner risikerer du derimot å utestenge brukere.

Bruk av farger

Farger kan være en god meningsbærer, og bruk gjerne farger for å gi bedre oversikt og skape assosiasjoner hos den som leser. Samtidig kan farge aldri brukes som den eneste informasjonsbæreren, fordi vi har ulik evne til å oppfatte farge.

CAPTCHA

CAPTCHA er en metode for å skille mennesker fra roboter i forbindelse med utfylling av skjema. Formålet er å unngå falske henvendelser og spam, men metoden legger ansvaret for denne filtreringen hos brukerne når det bør og kan ligge hos nettstedseier.

Dokumenter på nettsider

Rett bruk av stiler, overskrifter, gode kontraster, tabellstruktur og alternativ tekst på bilder er noe av det du må huske på når du skriver dokumenter som kan lastes ned eller leses på nettet.

Klikkeflate (Navigasjon)

Klikkbare objekter må være lett å treffe for brukere med redusert presisjonsevne. Det er også viktig å ha store nok klikkeflater ved bruk av berøringsskjerm. Både størrelse på og avstand mellom objektene er viktig.

Kontrast

For å sikre god lesbarhet skal all tekst ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Dette er viktig for alle brukere, særlig under krevende lysforhold. De som trenger dette mest, er svaksynte, dyslektikere og fargeblinde.

Lenker

Lenker brukes for å knytte nettsider sammen og er en av kjernefunksjonene på et nettsted. Lenker må være visuelt identifiserbare og lenkens mål må fremgå tydelig, ellers risikerer du at brukere enten ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken.

Lydklipp

Akkurat som video, kan lydklipp være en bra måte å gi informasjon til brukerne. Mange brukere har lettere for å høre enn å lese, men for at alle brukere skal få tilgang til informasjonen må du også ha en tekstbeskrivelse.

Mobile løsninger

Stadig flere surfer mobilt og med nettbrett, og dette må du ta hensyn til. Retningslinjene WCAG 2.0 har ingen kriterier spesielt rettet mot vurdering av mobile grensesnitt. Samtidig kan mobile løsninger være veldig bra med tanke på universell utforming.

Navigasjonsmetoder

Brukeren skal ha flere ulike innganger til innholdet på nettstedet. For mange brukere er menyen den viktigste metoden for navigering, men du må supplere dette med for eksempel søkefunksjon, alfabetisk liste eller nettstedskart.

PDF

Med utgangspunkt i et godt grunndokument, er det mulig å lage en universelt utformet PDF. De fleste dokumenter som publiseres som PDF, er laget i et annet format først. Blant de vanligste programmene for dette er Word og InDesign. Det blir derfor viktig at dokumentene er universelt utformet i disse programmene først, før de konverteres til PDF.

PowerPoint

Presentasjoner kan lages med mange ulike programmer. Uavhengig av program er det stort sett det samme du må tenke på for at en presentasjon skal være universelt utformet. Microsoft PowerPoint er mye brukt, og denne veiledningen tar derfor utgangspunkt i dette programmet.

Publiseringssystem

Det er viktig at du velger et publiseringssystem som gir deg mulighet til å oppfylle kravene i forskriften. Det kreves en kombinasjon av et bra publiseringssystem, en kompetent leverandør og engasjerte redaktører for å oppnå et universelt utformet nettsted.

Registrering og innlogging

Registrering og innlogging er noe mange brukere strever med, og hvis de ikke får det til, blir de utestengt fra å benytte tjenestene som nettstedet tilbyr. Du må derfor prioritere å bygge en velfungerende registrerings- og innloggingsprosess.

Sidetittel (Navigasjon)

Sidetittel presenteres øverst i vinduet eller i fanen i nettleseren, og er også det første som leses av opplesende hjelpemiddel.

Skjema

Skjema er en kjernefunksjonalitet på de fleste nettsteder. Hvis et skjema ikke er universelt utformet, kan brukere bli utestengt fra viktige tjenester eller sende inn feil informasjon. Gode ledetekster og feilmeldinger og merking av obligatoriske felter i skjema er nyttig for alle.

Språk i koden

Du må angi innholdets språk i koden for at opplesende hjelpemidler skal kunne velge riktig stemme for opplesing. Søkemotorer benytter dessuten språkangivelsen i koden for å avgjøre relevante treff.

Synstolking av video

Synstolking er å gi en beskrivelse av levende bilder slik at svaksynte og blinde får tilgang til innholdet som ikke blir formidlet gjennom tale.

Tabeller

Tabeller skal utelukkende brukes til å presentere data, og ikke for å styre layout og utseende. Riktig bruk av tabeller er avgjørende for at informasjonen blir tolket riktig av hjelpemiddel og brukeren klarer å tolke kompleks informasjon.

Tastaturnavigasjon

Kravene til tastaturnavigasjon skal ivareta brukere som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere på nettstedet. Alt innhold skal derfor kunne nås og brukes kun ved hjelp av tastatur.

Tekst og struktur

God tekststruktur er viktig for lesbarheten og for navigering i innhold på artikkelnivå. For best mulig effekt, både for lesbarhet og tekstens troverdighet, bør tekstens struktur og utseende være konsekvent gjennom hele nettstedet.

Utforming og presentasjon

Utseendet på brukergrensesnittet er en viktig del av arbeidet med universell utforming. Viktige objekter og funksjoner må være lett å finne. Presentasjonen må skilles fra innholdet for å tilrettelegge for ulike plattformer og skjermstørrelser.

Video

Mange brukere synes det er lettere å ta til seg informasjon fra video i stedet for å lese en lang tekst. Dersom videoen er tekstet er det mulig å oppfatte innholdet for brukere som ikke kan høre eller som ikke har tilgang til lyden.