Løsningsforslag for web

I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag som bygger på kravene i WCAG-standarden. Husk at det finnes flere måter å møte kravene på.

Så du etter noe annet?

Hvis du ikke ser etter veiledning, men ønsker oversikt over de enkelte kravene i standardene, finner du disse i menypunktet WCAG 2.0 standarden.

Vi skiller mellom krav i forskriften og det du kan gjøre i tillegg. Ett tema kan bygge på flere av kravene i WCAG-standarden. For eksempel vil temaet bilder og grafikk, omfatte to av kravene i standarden. 

 

Bilder og grafikk

Bilder og grafikk er viktig for mange brukere – en betydelig andel brukere trenger supplerende materiale for å forstå informasjon gitt i tekst. Benytter du bare bilder og illustrasjoner risikerer du derimot å utestenge brukere.

Bruk av farger

Farger kan være en god meningsbærer, og bruk gjerne farger for å gi bedre oversikt og skape assosiasjoner hos den som leser. Samtidig kan farge aldri brukes som den eneste informasjonsbæreren, fordi vi har ulik evne til å oppfatte farge.

CAPTCHA

CAPTCHA er en metode for å skille mennesker fra roboter i forbindelse med utfylling av skjema. Formålet er å unngå falske henvendelser og spam, men metoden legger ansvaret for denne filtreringen hos brukerne når det bør og kan ligge hos nettstedseier.

Feilhåndtering

God håndtering av feil kan være helt avgjørende for at brukeren får løst oppgaven sin. Det er viktig at brukeren forstår både hva som er feil og hvordan hun retter feilen.

Fokusmarkering (Navigasjon)

Det holder ikke at funksjonalitet er mulig å bruke, det må også være lett å se hvilket objekt som har fokus. Hvis brukeren ikke klarer å se hvor fokus er, blir tastaturnavigering i praksis umulig.

Klikkeflate (Navigasjon)

Klikkbare objekter må være lett å treffe for brukere med redusert presisjonsevne. Det er også viktig å ha store nok klikkeflater ved bruk av berøringsskjerm. Både størrelse på og avstand mellom objektene er viktig.

Kontekstendring

Endring av kontekst innebærer at fokus blir flyttet eller at innholdet eller grensesnitt i stor grad endrer seg. Dette skal ikke forekomme uten at brukeren selv setter i gang handlingen, og er bevisst at det kommer til å skje.

Kontrast

For å sikre god lesbarhet må all tekst ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Dette er viktig for alle brukere, særlig under krevende lysforhold. De som trenger dette mest er svaksynte, dyslektikere og fargeblinde.

Lenker

Lenker brukes for å knytte nettsider sammen og er en av kjernefunksjonene på et nettsted. Lenker må være visuelt identifiserbare og lenkens mål må fremgå tydelig, ellers risikerer du at brukere enten ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken.

Lydklipp

Akkurat som video, kan lydklipp være en bra måte å gi informasjon til brukerne. Mange brukere har lettere for å høre enn å lese, men for at alle brukere skal få tilgang til informasjonen må du også ha en tekstbeskrivelse.

Mobile løsninger

Stadig flere surfer mobilt og med nettbrett, og dette må du ta hensyn til. Retningslinjene WCAG 2.0 har ingen kriterier spesielt rettet mot vurdering av mobile grensesnitt. Samtidig kan mobile løsninger være veldig bra med tanke på universell utforming.

Navigasjonsmetoder

Brukeren skal ha flere ulike innganger til innholdet på nettstedet. For mange brukere er menyen den viktigste metoden for navigering, men du må supplere dette med for eksempel søkefunksjon, alfabetisk liste eller nettstedskart.

PDF

Med utgangspunkt i et godt grunndokument, er det mulig å lage en universelt utformet PDF. Du kan konvertere fra mange ulike filformater, blant annet formatene .doc og .docx i tekstbehandleren Microsoft Word.

Publiseringssystem

Det er viktig at du velger et publiseringssystem som gir deg mulighet til å oppfylle kravene i forskriften. Det kreves en kombinasjon av et bra publiseringssystem, en kompetent leverandør og engasjerte redaktører for å oppnå et universelt utformet nettsted.

Registrering og innlogging

Registrering og innlogging er noe mange brukere strever med, og hvis de ikke får det til, blir de utestengt fra å benytte tjenestene som nettstedet tilbyr. Du må derfor prioritere å bygge en velfungerende registrerings- og innloggingsprosess.

Sidetittel (Navigasjon)

Sidetittel presenteres øverst i vinduet eller i fanen i nettleseren, og er også det første som leses av opplesende hjelpemiddel.

Skjema

Manglende universell utforming i skjema kan føre til at nettstedseier får inn feil data eller at brukerne blir utestengt fra viktige funksjoner. Korrekt kode, utforming og gode ledetekster i skjema er derfor nyttig for alle.

Snarveier og hurtigkommandoer (Navigasjon)

Snarveier lar brukere som navigerer med tastatur hoppe over faste blokker av informasjon, mens hurtigkommandoer kan brukes helt uavhengig av hvor man står på siden. Begge deler kan effektivisere navigeringen betydelig.

Språk i koden

Du må angi innholdets språk i koden for at opplesende hjelpemidler skal kunne velge riktig stemme for opplesingen. Søkemotorer benytter dessuten språkangivelsen i koden for å avgjøre relevante treff.

Synstolking av video

Synstolking er å gi en beskrivelse av levende bilder slik at svaksynte og blinde får tilgang til innholdet som ikke blir formidlet gjennom tale.

Tabeller

Tabeller skal utelukkende brukes til å presentere data, og ikke for å styre layout og utseende. Riktig bruk av tabeller er avgjørende for at informasjonen blir tolket riktig av hjelpemiddel og brukeren klarer å tolke kompleks informasjon.

Tastaturnavigering

Mange brukere kan ikke eller ønsker ikke å bruke mus. All funksjonalitet på nettstedet må derfor være mulig å benytte ved hjelp av tastatur alene, og med tastatur sammen med hjelpemiddel.

Tekst og struktur

God tekststruktur er viktig for lesbarheten og for navigering i innhold på artikkelnivå. For best mulig effekt, både for lesbarhet og tekstens troverdighet, bør tekstens struktur og utseende være konsekvent gjennom hele nettstedet.

Utforming og presentasjon

Utseendet på brukergrensesnittet er en viktig del av arbeidet med universell utforming. Viktige objekter og funksjoner må være lett å finne. Presentasjonen må skilles fra innholdet for å tilrettelegge for ulike plattformer og skjermstørrelser.

Video

Mange brukere synes det er lettere å ta til seg informasjon fra video i stedet for å lese en lang tekst. Dersom videoen er tekstet er det mulig å oppfatte innholdet for brukere som ikke kan høre eller som ikke har tilgang til lyden.