Løsningsforslag for web

I veiledningen finner du eksempler og løsningsforslag som bygger på WCAG-kravene. Husk at det finnes flere måter å møte kravene på. Ett tema kan bygge på flere krav i WCAG-standarden.

Er du kjent med standarden og vil ha en oversikt over de lovpålagte kravene, går du til WCAG 2.0 standarden.

Bruk av farger

Farger kan være en god meningsbærer, og bruk gjerne farger for å gi bedre oversikt og skape assosiasjoner hos den som leser. Samtidig kan farge aldri brukes som den eneste informasjonsbæreren, fordi vi har ulik evne til å oppfatte farge.

Kontrast

For å sikre god lesbarhet må all meningsbærende tekst og grafikk ha tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen. Dette er viktig for alle brukere, særlig under krevende lysforhold. De som trenger dette mest er svaksynte, dyslektikere og fargeblinde.

Lenker

Lenker brukes for å knytte nettsider sammen og er en av kjernefunksjonene på et nettsted. Lenker må være visuelt identifiserbare og lenkens mål må fremgå tydelig, ellers risikerer du at brukere enten ikke ser lenken eller velger ikke å åpne lenken.

PDF

Med utgangspunkt i et godt grunndokument, er det mulig å lage en universelt utformet PDF. Du kan konvertere fra mange ulike filformater, blant annet formatene .doc og .docx i tekstbehandleren Microsoft Word.

Publiseringssystem

Det er viktig at du velger et publiseringssystem som gir deg mulighet til å oppfylle kravene i forskriften. Det kreves en kombinasjon av et bra publiseringssystem, en kompetent leverandør og engasjerte redaktører for å oppnå et universelt utformet nettsted.

Språk i koden

Du må angi innholdets språk i koden for at opplesende hjelpemidler skal kunne velge riktig stemme for opplesingen. Søkemotorer benytter dessuten språkangivelsen i koden for å avgjøre relevante treff.

Tabeller

Tabeller skal utelukkende brukes til å presentere data, og ikke for å styre layout og utseende. Riktig bruk av tabeller er avgjørende for at informasjonen blir tolket riktig av hjelpemiddel og brukeren klarer å tolke kompleks informasjon.

Tekst og struktur

God tekststruktur er viktig for lesbarheten og for navigering i innhold på artikkelnivå. For best mulig effekt, både for lesbarhet og tekstens troverdighet, bør tekstens struktur og utseende være konsekvent gjennom hele nettstedet.

Utforming og presentasjon

Utseendet på brukergrensesnittet er en viktig del av arbeidet med universell utforming. Viktige objekter og funksjoner må være lett å finne. Presentasjonen må skilles fra innholdet for å tilrettelegge for ulike plattformer og skjermstørrelser.