Testprosedyrar for universell utforming av nettstader

Tilsynet sine metodar for å måle om nettstader er universelt utforma, bygger på ei dokumentert tolking av regelverket. Metodane for måling av universell utforming blir brukte både ved tilsyn og statusmålingar.

Publisert: 03. jul 2017, Sist endret: 09. jul 2020

Tolking av WCAG 2.0 A og AA med testprosedyrar

Tilsynet har tolka suksesskriteria i WCAG 2.0, nivå A og AA med vekt på følgande:

  • Formål med suksesskriteriet
  • Kva brukarføresetnader suksesskriteriet skal ta omsyn til
  • Presisering av suksesskriteriet og eventuelle unntak
  • Testreglar/testprosedyrar og kva som skal til for å oppnå samsvar med suksesskriteriet

Om testprosedyrane

Tilsynet har utarbeidd testprosedyrar for å måle samsvar eller brot med dei 35 suksesskriteria i WCAG 2.0, som er obligatoriske etter forskrifta. Testprosedyrane legg opp til at nettstader kan testast i form av stikkprøvar. Dei kan brukast som indikatorar for universell utforming. 

Kvar testprosedyre bygger på

  • ei dokumentert tolking av WCAG 2.0
  • informasjon om kva som skal til for å oppfylle kvart enkelt suksesskriterium
  • ei standardisert og detaljert testprosedyre
  • fastsette malar for registrering av testdata
  • førehandsdefinerte testresultat som blir automatisk genererte frå registrerte testdata

Dette gir openheit og gjer metoden enkel å ta i bruk for myndigheitsorgan, leverandørar av nettløysingar og verksemder som skal kravspesifisere eller evaluere eiga IKT-løysing. Testprosedyrane er dokumenterte i Excel-rekneark. 

Rettleing i bruk av testprosedyrane.