Vedtak om bot til Askøy kommune er opphevet

Askøy kommune klaget på bruk av reaksjoner i oppfølgingen av feil etter tilsyn, og fikk medhold. Difis vedtak ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Tilsynet er nå avsluttet.

Publisert: 04. okt 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Difi gjennomførte tilsyn med Askøy kommune sine nettsider i fjor høst, for å undersøke i hvilken grad de var universelt utformet. Kontrollen avdekket fire avvik, med brudd på til sammen ti lovkrav. I juli i år ble Askøy kommune ilagt tvangsmulkt for ikke å ha rettet alle feil innen fristen.

Askøy kommune klaget på Difis vedtak. Kommunen var uenig i Difis vurdering og fremgangsmåte på flere punkter.

Ikke grunnlag for bot til Askøy kommune

Klagen er nå ferdig behandlet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Resultatet ble at Askøy kommune fikk medhold, og vedtaket ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. KMD skriver følgende i konklusjonen i sitt vedtak 17.09.2018:

Etter departementets vurdering av saken var vilkårene for å fatte vedtak om tvangsmulkt ikke oppfylt på vedtakstidspunktet ettersom departementet vurderer det slik at tvangsmulkt ikke var nødvendig for å sikre gjennomføring av pålegget innen rimelig tid. Kommunens klage tas til følge og vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn med nettsted – Askøy kommune av 28. juni oppheves. Påløpt tvangsmulkt av 6. juli bortfaller.

Footer inn her

Difi tar KMDs avgjørelse til etterretning

Tilsynet i Difi tar KMDs avgjørelse til etterretning. - Vi vil gjøre nødvendige endringer i vår saksbehandling, for å imøtekomme innvendingene fra klageinstansen. Retten til å klage på vedtaket er en grunnleggende rettighet for virksomhetene når det blir brukt reaksjoner. Når KMD behandler en klage, gjør de en ny vurdering. Det innebærer at KMD kan ha en annen oppfatning av saken og komme til et annet resultat. Tilsynet i Difi har hele tiden som mål å gjøre ikt-løsninger bedre for flest mulig, og vi er glade for at Askøy kommune nå har rettet alle feil som kom frem under kontrollen, sier tilsynsdirektør i Difi, Malin Rygg.

Tilsynet er avsluttet 19.09.2018.

Deldette