Forslag til gjennomføring av EUs webdirektiv (WAD) i norsk regelverk er nå på høring

Lovforslaget omfatter både offentlig og privat sektor, og vi oppfordrer spesielt private virksomheter til å gi innspill. Det blir høringsmøte i Oslo 26. august. Høringsmøtet blir strømmet. Fristen for å gi høringsuttalelse er 10. september.

Publisert: 01. jul 2019, Sist endret: 16. aug 2019

Høringsmøte

For å få et godt beslutningsgrunnlag for det videre arbeidet med regelverket, arrangerer departementene et offentlig høringsmøte. Høringsmøtet gjennomføres mandag 26. august 2019, i Difis lokaler i Oslo.

På høringsmøtet legger KMD fram hovedtrekkene i forslaget til oppdatert lov og forskrift om universell utforming av ikt. Deretter blir det en bolk med spørsmål og svar om endringene.

Påmelding og praktisk informasjon.

Møte blir strømmet og du kan følge direktesendingen her.

Fristen for å sende inn høringsuttalelse til KMD 10. september 2019.

Høringsnoatet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet et høringsnotat, i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). Høringsnotatet finner du på Regjeringen.no.

Høringsnotatet skisserer tre modeller for gjennomføring av de nye reglene i norsk rett. 

 • Modell 1: Gjennomføre direktivet kun for offentlig sektor. Dette medfører at det blir ulike krav til offentlig og private virksomheter (tosporet regelverk). 
 • Modell 2: Innføre direktivets krav likt for offentlige og private virksomheter. Dette innebærer en videreføring av dagens ordning med lik regulering for offentlig og privat sektor (felles regelverk):
 • Modell 2b: Gjennomføre kravene for offentlig sektor og private virksomheter over en viss størrelse (bedrifter med flere enn 50 ansatte).

Departementet går inn for at modell 2b gjennomføres i Norge. Endelig valg av modell gjøres etter høringen, og vil bl.a. påvirkes av innspill fra høringsinstansene.

Innføringsfrist

Det er foreslått at regelendringene trer i kraft 1. juli 2020. I høringsnotatet foreslås det en overgangsperiode på 6 måneder til å etterleve kravene. Det vil si at de nye kravene skal følges fra 1. januar 2021. Dette har sammenheng med at denne datoen også er fristen for å gjøre eksisterende IKT-løsninger universelt utformet etter gjeldende norsk rett.

Viktige endringer fra dagens regelverk

Oversikt over viktige endringer for virksomhetene:

 • Det innføres 14 nye minstekrav
  • antallet pålagte krav øker fra 35 til 49
  • synstolkning av forhåndsinnspilt video omfattes
  • 12 nye krav fra WCAG 2.1 som tar bedre høyde for mobile enheter er tatt inn.
 • Det skal publiseres en tilgjengelighetserklæring som viser status for universell utforming
 • Tilgjengelighetserklæringen skal ha en tilbakemeldingsfunksjon for brukerne og tilbakemeldinger må følges opp
 • Nye intranett og ekstranett skal være universelt utformet
 • Regelverket vil fremover vise til deler av standarden EN 301 549, som igjen refererer til WCAG 2.1

Du finner en kort veiledning til de 12 nye kravene i WCAG 2.1, som er omfattet av lovforslaget.