EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA)

EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til produkter og tjenester i EU. EAA er fremtidig regelverk som etter planen skal tas inn i norsk rett innen juni 2022, og tre i kraft i juni 2025.

Publisert: 29. Apr 2020, Sist endret: 09. jul 2020

Direktivet vil sørge for felles regulering av krav til tilgjengelighet for visse produkter og tjenester. Både private og offentlige virksomheter må følge kravene. Direktivet skal være tatt inn i nasjonal rett senest innen 28. juni 2022, og tre i kraft fra 28. juni 2025.

Formålet med tilgjengelighetsdirektivet

Formålet med EAA (European Accessibility Act, engelsk) er todelt, og har både et indre markedsperspektiv og et menneskerettighetsperspektiv.

Det indre markedsperspektivet handler om å gi bedre rammebetingelser for næringslivet. Næringslivet står i dag ovenfor forskjellige og til dels motstridende krav om tilgjengelighet til produkter og tjenester. EAA vil bidra til lik regulering av krav til tilgjengelighet for visse produkter og tjenester i EU. Dette vil gi et mer harmonisert og enhetlig regelverk og bidra til å fjerne hindringer for fri bevegelse av utvalgte tilgjengelige produkter og tjenester i EU.

EAA skal også bidra til å gi mer forutsigbare rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Direktivet skal bidra til at medlemslandene har en felles tilnærming til implementering av FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) knyttet til produkter og tjenester. 

Hvilke produkter og tjenester gjelder EAA for?

Følgende produkter, utplassert i markedet etter 28. juni 2025, må følge kravene i EAA

 • datamaskinvare til generelle formål og operativsystemer (for eksempel stasjonære PCer, laptoper, nettbrett, Windows, iOS)
 • betalingsterminaler
 • forbrukerterminalutstyr med avansert databehandlingskapasitet relatert til telefontjenester (for eksempel smarttelefoner)
 • forbrukerterminalutstyr med avansert databehandlingskapasitet relatert til audiovisuelle medietjenester (for eksempel smart-TVer) 
 • e-boklesere (for eksempel Amazon Kindle)

Direktivet gjelder videre for følgende tjenester, tilbudt kunder etter 28. juni 2025 

 • elektroniske kommunikasjonstjenester, med unntak av kommunikasjon mellom maskiner 
 • tjenester som gir tilgang til audiovisuelle mediatjenester
 • følgende elementer i fly-, buss-, tog- og båttjenester, med unntak fra transporttjenester i byer og forsteder og regionale transporttjenester (for disse er det kun siste punkt som er gjeldende) 
  • nettsider 
  • mobilapplikasjoner 
  • elektroniske billetter og elektroniske billettjenester 
  • levering av informasjon om transporttjenester, som reiseinformasjon i sanntid 
  • interaktive selvbetjeningsterminaler, men ikke terminaler som er en integrert del av kjøretøy, fly eller skip 
 • banktjenester 
 • e-bøker og dedikert programvare 
 • e-handel 

Følgende selvbetjeningsterminaler, som inngår i tjenesteleveranser underlagt direktivet, må også følge tilgjengelighetskravene i direktivet for produkter

 • minibanker 
 • billettmaskiner 
 • innsjekkingsautomater 
 • interaktive selvbetjeningsterminaler som gir informasjon, men ikke terminaler som er en integrert del av kjøretøy, fly eller skip 

Krav til produsenter, importører, distributører og tjenestetilbydere

Produsenter, importører, distributører og tjenesteleverandører skal sørge for at produkter og tjenester omfattet av direktivet følger tilgjengelighetskravene.

Produsenter skal for eksempel utarbeide en overensstemmelseserklæring som sier at produktet følger tilgjengelighetskravene i direktivet. Produkter som oppfyller tilgjengelighetskravene, skal CE-merkes. Importører, distributører og tjenestetilbydere skal forsikre seg om at produktet er CE-merket før produktet tilbys i markedet.

Produkter som ikke oppfyller direktivets tilgjengelighetskrav, kan i ytterste konsekvens bli tilbakekalt fra markedet. Et slikt pålegg gis av tilsynsmyndigheten å bli.

Mer informasjon om produsenters, importørers, distributørers og tjenestetilbyderes ansvar, står i kapittel III og IV i direktivet (artikkel 7 – 13).

Hvilke tilgjengelighetskrav må produkter og tjenester følge?

Generelle tilgjengelighetskrav i direktivet til produkter, innebærer blant annet at

 • opplysninger om produktet er påført produktet i et tilgjengelig format og produktets bruksanvisning er i et tilgjengelig format
 • brukergrensesnittet og produktets funksjonsdesign skal inneholde elementer og funksjoner som gjør det mulig for personer med nedsatt funksjonsevne å få adgang til, oppfatte, betjene, forstå og styre produktet.
 • støttetjenester (teknisk støtte, hjelpedisk og callsenter) gir opplysninger om produktets tilgjengelighet
 • produktets emballasje gir opplysninger om åpning, lukking, anvendelse, avhending og om produktets tilgjengelighetskjennetegn, hvis det er mulig

Generelle tilgjengelighetskrav for tjenester, innebærer blant annet at

 • produkter brukt i tjenesteleveransen skal følge tilgjengelighetskravene for produkter
 • det skal gis opplysninger om tjenestens funksjon på en tilgjengelig måte
 • nettsteder og apper er tilgjengelige
 • støttetjenester som (teknisk støtte, hjelpedisk og callsenter) gir opplysninger om tjenestens tilgjengelighet

For nærmere opplysninger om tilgjengelighetskravene i direktivet se vedlegg I til direktivet.

Unntak fra kravene

Tilgjengelighetskravene i direktivet gjelder ikke for mikroentreprenører som har færre enn ti ansatte og som i tillegg har

 • omsetning på under to millioner euro og/eller
 • balanse på under to millioner euro

Direktivet gjelder heller ikke for følgende innhold: 

 • forhåndsinnspilt medieinnhold som er publisert før 28. juni 2025 
 • filer publisert før 28. juni 2025 
 • nettbasert kart og karttjenester 
 • tredjepartsinnhold, som ikke er sponset eller utviklet, eller under kontroll av tjenestetilbyderen 
 • innhold på nettsider og apper som er å vurdere som arkivverdig, det vil si at innholdet ikke blir oppdatert eller redigert etter 28. juni 2025 

Direktivet gir også adgang til å gjøre unntak fra tilgjengelighetskravene hvis de vil innebære

 • en vesentlig endring av egenskapen eller kjennetegnet til et produkt eller en tjeneste som påvirker de grunnleggende egenskapene ved produktet eller tjenesten
 • en uforholdsmessig byrde for virksomheten

Hvilke frister og overgangsordninger gjelder?

Frister for å gjennomføre direktivet i nasjonal rett er

 • senest 28. juni 2022 – nødvendige lover og administrative bestemmelser er vedtatt 
 • fra 28. juni 2025 – bestemmelsene trer i kraft 
 • 28. juni 2027 – seneste tidspunkt for når bestemmelsene skal være iverksatt 

Følgende overgangsordninger gjelder

 • overgangsperiode til 28. juni 2030 hvor tjenesteleverandørene fortsatt kan bruke produkter som de tidligere har brukt lovlig før denne dato
 • tjenestekontrakter inngått før 28. juni 2025 kan fortsette uendret inntil de utløper, men ikke i mer enn fem år fra denne dato
 • medlemslandene kan fastsette bestemmelse om at selvbetjeningsterminaler som tjenestetilbydere lovlig har benyttet seg av frem til 28. juni 2025, fortsatt kan brukes ut levetiden, men ikke lenger enn 20 år etter at terminalen er tatt i bruk første gang

Hvem gjennomfører direktivet i Norge?

Det er Kulturdepartementet (KUD) som er ansvarlig departement for å gjennomføre tilgjengelighetsdirektivet i Norge.  

For status om gjennomføringen av direktivet, se omtale om tilgjengelighetsdirektivet på regjeringens EØS-database.