Om oss

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Om tilsynet

Tilsynet i Difi arbeider med informasjon, veiledning, håndhevelse og videreutvikling av forskriften. Tilsynet bygger også opp et kunnskapsgrunnlag for tilsynsvirksomheten.

Difi begynte å føre tilsyn etter regelverket 1. juli 2014. Målet er å ivareta best mulig formålet med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og forskriften. Det betyr at tilsynet for eksempel vil rette innsatsen mot områder med lav etterlevelse av regelverket, eller områder som vedkommer store brukergrupper og som er vesentlig for likeverdig deltakelse i samfunnet.

Hovedoppgaver

Tilsyn for universell utforming av IKT er en del av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og har ansvaret for å håndheve forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, som er knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Våre hovedoppgaver er å:

  • Kontrollere om virksomheter med nye nettløsninger og automater følger regelverket
  • Veilede i juridiske og IKT-faglige spørsmål om universell utforming av IKT
  • Skaffe oversikt over status for universell utforming av IKT

Difi behandler ikke klager om diskriminering. Enkeltpersoner som mener de ikke kan bruke en IKT-løsning fordi den ikke er universelt utformet, kan kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet.