Om oss

Tilsyn for universell utforming av ikt har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av ikt-løsninger, knyttet til likestillings- og diskrimineringsloven.

Om tilsynet

Tilsynet arbeider med informasjon, veiledning, håndheving og videreutvikling av regelverket. Vi bygger også opp et kunnskapsgrunnlag for tilsynsvirksomheten.

Tilsynet har kontrollert etterlevelse av regelverket siden 1. juli 2014. Målet er å ivareta best mulig formålet med likestillings- og diskrimineringsloven og forskriften. Det betyr at tilsynet for eksempel vil rette innsatsen mot områder med lav etterlevelse av regelverket, eller områder som vedkommer store brukergrupper og som er vesentlig for likeverdig deltakelse i samfunnet.

Hovedoppgaver

Våre hovedoppgaver er å

  • kontrollere om virksomheter med nye nettløsninger og automater følger regelverket
  • veilede i juridiske og IKT-faglige spørsmål om universell utforming av ikt
  • skaffe oversikt over status for universell utforming av ikt

Tilsynet behandler ikke klager om diskriminering.

Om du ikke kan bruke en nettside, app eller automat fordi den ikke er universelt utformet, kan du få råd og veiledning av Likestillings- og diskrimineringsombudet, mens det er Diskrimineringsnemda som behandler klager.

Ny organisering fra 2020

Tilsyn for universell utforming av ikt har vært en del av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) siden etableringen i 2013. 

Fra 1.1.2020 er Tilsyn for universell utforming av ikt en del av det nye Digitaliseringsdirektoratet, som består av Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Direktoratets nye nettsider er www.digdir.no, men tilsynets nettside vil fortsette som uu.difi.no inntil videre. Vi bytter e-post-adresser til fornavn.etternavn@digdir.no