Portrett av Kristina Eraker Ødegård

Fargesyn, kven treng det?

Har du nokon gong tenkt på kor viktig eit fungerande fargesyn er? Dei ulike utfordringane som kan oppstå i dagleglivet om ein ikkje kan sjå forskjell på fargane grøn og raud? Dette gjeld også på nettstader. Brukarar med nedsett fargesyn blir ofte gløymt når ein skal utforme ein nettstad, sjølv om det er enkle tiltak som skal til for å gjere opplevinga betre for dei.

Portrett av Malin Rygg

Auka digitalisering under korona - både godt og gale

Kvar haust har vi i tilsyn for universell utforming av ikt ein møteserie med brukarorganisasjonar. Tema denne gongen var erfaringar med bruk av ikt-løysingar for personar med nedsett funksjonsevne, arbeids- og utdanningssituasjonen under korona og tilgjengelegheitserklæringa.

Portrett av Malin Rygg

Til deg som underviser digitalt

Når undervisning går over til å bli fulldigital, er det viktigare enn nokon gong å sikre at ikkje studentar vert utestengt frå det digitale læringsmiljøet.

Portrett av Malin Rygg

GAAD og digital inkludering i krisetider

Den globale krisa med Covid-19 har høgaktualisert det store gapet i den digitale verda mellom dei som har tilgang til digitale kanalar og dei som ikkje har det. GAAD tek opp dette i år.

Portrett av Malin Rygg

Slik når du ut med informasjon til alle

Skal nødvendig informasjon nå alle? Ja, det er vi sjølvsagt einige om. Men om du legg ut informasjon berre som lyd eller video på nett utan at du også legg ut det same innhaldet som tekst, så er det mange som ikkje kan få det med seg. Det er viktigare enn nokon gong at innbyggarane får lik tilgang til informasjon og til digitale tenester.

Portrett av Malin Rygg

Vi er tilsynet i nytt direktorat

Frå nyttår er Difi historie, men vi går inn i ei ny og spennande tid og vi gler oss. Deler av Difi og deler av Brønnøysundregistera blir det nye Digitaliseringsdirektoratet, og tilsynet blir ein del av dette.

Portrett av Malin Rygg

Treng vi regulering for å oppnå inkludering?

TechShare Pro i London er ein konferanse om tilgjengelegheit og inkluderande design som samlar leiarar frå heile verden, i regi av Google Uk og AbilityNet. Eg deltok i eit panel der vi drøfta om det er "carrot or stick" - gulrot eller pisk - som må til for å nå inkludering og universell utforming.

Portrett av Malin Rygg

No er høyringa om EUs webdirektiv ute

Denne veka vart forslag til gjennomføring av EUs webdirektiv i Norge lagt ut på høyring. Lovforslaget skal gjelde både privat og offentleg sektor. Vi ber spesielt private verksemder om innspel.

Portrett av Malin Rygg

Nettbutikkane under lupa

Kvar dag handlar vi nordmenn for millionar av kroner på nett. Netthandel er for mange ein enkel inngangsport til eit enormt vareutval. Vi har eit regelverk som skal sikre at alle kan handle på nettet. Tilsynet gjennomfører derfor kontroll av 10 store nettbutikkar no.

Sider