Nyhetsarkiv

Snart skal nettsider og appar ha tilgjengelegheitserklæring

Når EUs webdirektiv (WAD) vert innført i Norge, skal verksemder som blir omfatta av dei nye krava, ha ei tilgjengelegheitserklæring for kvar nettstad og mobilapplikasjon. Ei sentral digital løysing skal vere klar i løpet av året.

Tilgjengelegheitserklæring

Når EUs webdirektiv (WAD) vert innført i Norge, skal verksemder ha ei tilgjengelegheitserklæring for kvar nettstad og mobilapplikasjon. Tilsynet i Digitaliseringsdirektoratet arbeider no med å utvikle ei sentral digital løysing for tilgjengelegheitserklæringa som skal gjerast fritt tilgjengeleg.

To av tre opplever problem med digitale tenester i dagleglivet

To av tre med nedsett funksjonsevne opplever at digitale tenester som nettsider, appar og automatar, er vanskelege å bruke. Dette viser den nye rapporten Erfaringer med ikt-løsninger blant personer med nedsatt funksjonsevne, utarbeidd av Proba Samfunnsanalyse, på oppdrag av Tilsyn for universell utforming av ikt.

EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA)

EUs tilgjengelighetsdirektiv (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til produkter og tjenester i EU. EAA er fremtidig regelverk som etter planen skal tas inn i norsk rett innen juni 2022, og tre i kraft i juni 2025.

EUs webdirektiv er forseinka

Vi får nye krav i Noreg om universell utforming av IKT, men arbeidet er forseinka på grunn av EFTA-prosessen. Fristane for oppfylling av nye krav vert utsett.

Mange norske nettstader bryt lova

Tilsyn for universell utforming av ikt i Difi har i 2018 målt status for universell utforming på 278 norske nettstader. Resultata er for dårlege både i offentleg og privat sektor.

Vedtak om bot til Askøy kommune er opphevet

Askøy kommune klaget på bruk av reaksjoner i oppfølgingen av feil etter tilsyn, og fikk medhold. Difis vedtak ble opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Tilsynet er nå avsluttet.

EUs webdirektiv blir en del av norsk regelverk

EUs webdirektiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) blir en del av norsk rett. Teksten gjør rede for forventede endringer og fremtidig regelverk. Det er ikke bestemt når endringene trer i kraft. Forslag til endringer i lov og forskrift er under arbeid og blir sendt på høring. Det blir høringsmøte i Oslo i etter sommeren.

Sider