Presentasjoner og nett-TV

Webinar: Panelsamtale om digital utdanning i koronaens tid

Med korona vart undervisning digital nærast over natta, men skjedde det i samsvar med krava om universell utforming av ikt? Webinaret er ein panelsamtale der tilsynet tok ein prat med fem ulike representantar om dette temaet.

Webinar: Universell utforming av innhald

Webinaret gir deg som jobbar på universitet eller høgskule, ei oversikt over regelverk og status for universell utforming i denne sektoren. Du vil også få ei innføring i korleis du gjer tekstar, dokument, bilde og videoar tilgjengeleg for flest mogleg.

Webinar: Presentasjon av statusmålinga 2018

I dette webinaret får du resultata frå statusmålinga for universell utforming på norske nettstader. Resultata viser at det er mange digitale barrierar som gjer løysingar vanskelege å bruke. Malin Rygg presenterer hovudfunn.