Tilsynsrapport Platekompaniet AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Platekompaniet AS. Tilsynet avdekte 4 avvik på områda koding, skjema, kontrast og navigasjon.

Publisert: 29. jul 2019, Sist endra: 05. nov 2020

1 Innleiing

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) er tilsynsmyndigheit på området universell utforming av ikt.

Rettsleg grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løysingar § 5.

Vi gjennomførte tilsyn med Platekompaniet AS i tidsrommet 14.05.2019 til 27.06.2019. Tilsynet retta seg mot nettstaden https://www.platekompaniet.no/.

Rapporten gjer greie for resultata innanfor tema for tilsynet, for dei delane av ikt-løysinga som er testa. Rapporten gir ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering av nettstaden.

Resultata med grunngjeving og rettsgrunnlag står i kapittel 2.

2 Resultat

Resultata byggjer på informasjon frå testinga av nettstaden. Testinga er avgrensa til utvalde sider i kjøpsløpet, men omfattar ikkje oppretting av brukar eller gjennomføring av kjøp.

Det er avdekka brot på 7 av 8 krav som er testa, og feila er gruppert i 4 avvik. Det er ikkje gitt merknader.

Tabellen under gir ei oversikt over alle element som er testa på nettstaden, fordelt på testreglar. Tabellen viser tal brot og samsvar, og kor mange element som er testa totalt.

TestregelTal ikkje førekomstTal brotTal samsvarSum testa
111b07310
143c0314
222a4004
331a22812
332a010414
411a0404
412a041014
412b03710

Resultata er dokumentert med skjermbilde og skriftleg grunngjeving.

 • Avvik inneber at verksemda ikkje oppfyller krav som er gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Verksemda må rette avvika i etterkant. Om nødvendig kan tilsynet følgje opp avvik med reaksjonar i form av pålegg om retting og tvangsmulkt.
 • Merknad inneber at tilsynsorganet finn grunn til å peike på forbetringspotensiale, men at forholdet ikkje er i strid med krav gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Det er opp til verksemda å vurdere om og korleis dei skal følgje opp merknader. Tilsynet kan ikkje følgje opp merknader med reaksjonar.

2.1 Avvik 1: Koding

Platekompaniet AS sikrar ikkje korrekt koding av innhald på nettstaden.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Sider med syntaksfeil i koden.
SideElement som ikkje er nøsta korrektElement som ikkje er avslutta korrektElement som har same attributt fleire gongerElement som har IDar som ikkje er unikeSumFatal error
160006Nei
260006Nei
310001Nei
410001Nei
Sum1400014 
b) Skjemaelement er ikkje er kopla til ein ledetekst i koden.
NrSideElement
1Side 1Globalt søkefelt i header
2Side 4Legg inn rabattkoden her
3Side 4Legg inn gavekortnummeret her - Kode
4Side 4Legg inn gavekortnummer her - CVC
c) Knapp er ikkje er kopla til ein ledetekst i koden.
NrSideElement
1Side 1Forstørrelsesglass i globalt søkefelt
2Side 4Knapp for å fjerne vare fra handlekurv
d) Knapp er ikkje koda med <input> eller <button>. Knapp er ikkje koda med role="button".
NrSideElement
1Side 1Handlekurv - oversikt over innhold

2.1.1 Kommentar avvik 1

Feila som er avdekka gjer at nettstaden er vanskeleg og uoversiktleg for dei som brukar skjermlesar. Korrekt kode er viktig for å sikre at alle brukaragentar, som for eksempel ulike nettlesarar og hjelpemiddel, presenterer innhald på nettsida på rett måte for brukaren.

 • Koden på nettsida skal ha rett syntaks. Syntaksfeil fører til at innhaldet ikkje blir presentert på ein påliteleg måte i ulike nettlesarar og hjelpemiddel.
 • Innhald i koden skal ha ein identifikasjon, på same språk som nettsida. Identifikasjon av skjemaelement og knappar, gjer at brukaren veit kva innhald dei skal skrive inn, og kva som skjer når dei trykker på knappen.
  • Dersom skjemaelementet høyrer til ei gruppe, er det i tillegg kopla til ein ledetekst som gjeld for gruppa. Ledeteksten identifiserer gruppa.

2.2 Avvik 2: Skjema

Platekompaniet AS sikrar ikkje tilstrekkelege feilmeldingar og merking av obligatoriske skjemaelement i skjema på nettstaden.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir ikkje tekstleg feilmelding.
NrSideElement
1Side 1Globalt søkefelt i header
b) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje beskriv feilen.
NrSideElement
1Side 1Hvordan kan vi hjelpe deg?
c) Skjema manglar informasjon om at skjemaelement er obligatoriske.
NrSideElement
1Side 1Skjema for hjelp - E-postadresse
2Side 1Skjema for hjelp - Hvordan kan vi hjelpe deg?
3Side 4E-postadresse
4Side 4Postnummer
5Side 4Fødselsnummer
6Side 4Fornavn
7Side 4Etternavn
8Side 4Adresse
9Side 4Sted
10Side 4Mobiltelefonnummer

2.2.1 Kommentar avvik 2

Identifikasjon og beskriving av inputfeil i skjema, vil og gi auka brukarvennlegheit for alle brukarar.

 • Dersom det blir oppdaga automatisk at obligatoriske skjemaelement ikkje er fylt ut, gjeld følgjande:
  • Brukaren får ei tekstleg feilmelding
  • Feilmeldinga er koda som tekst
  • Feilmeldinga identifiserer skjemaelementet der feilen oppstod
  • Feilmeldinga beskriv feilen
 • Når det er opplyst om at skjemaelement er obligatoriske med symbol, for eksempel stjerne (*), skal det vere forklart før symbolet blir teke i bruk første gong.

2.3 Avvik 3: Kontrast

Platekompaniet AS sikrar ikkje tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn på nettstaden.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Testside har kontrastfeil.
NrSideElement
1Side 1Antall feil: 25
2Side 2Antall feil: 9
3Side 3Antall feil: 17

2.3.1 Kommentar avvik 3

Feila som er avdekka, gjer at nettstaden er vanskelegare å bruke for alle. Det rammar særleg synshemma og brukarar med redusert fargesyn.

 • Det skal vere tilstrekkeleg kontrast mellom bakgrunn og tekst på nettstaden. Minstekravet til kontrast mellom bakgrunnen og liten tekst er 4,5:1. Minstekravet for stor tekst er 3:1.

2.4 Avvik 4: Navigasjon

Platekompaniet AS sikrar ikkje at lenka bilder på nettstaden har tilstrekkeleg tekstalternativ.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Lenka bilde manglar tekstalternativ.
NrSideElement
1Side 1Logo i header
2Side 1Filmdealen - DVD og BLU-Ray 3 for 200,-
3Side 1Se alle kampanjetilbud
4Side 1Komplett oversikt - ukens nyheter
b) Lenka bilde har tekstalternativ som ikkje er beskrivande.
NrSideElement
1Side 1Ukens nyheter - Kniv (BOK)
2Side 2Facebook-logo i footer
3Side 3Instagram-logo i footer

2.4.1 Kommentar avvik 4

Feila som er avdekka gjer at nettstaden er vanskeleg å bruke for blinde og synshemma, og brukarar med nedsett konsentrasjon eller kognisjon.

 • Lenka bilde er ein navigasjonsmekanisme på nettstaden på lik linje med vanlege lenker. Lenka bilde skal ha eit tekstalternativ som i kombinasjon med lenketekst seier noko om lenkemålet.
 • Brukaren skal kunne stoppe, pause eller skjule innhald som bevegar seg, eventuelt styre oppdateringsfrekvensen.
  • Innhald som bevegar seg, for eksempel film, animasjonar, annonser, med meir, kan føre til at brukarar ikkje klarar å konsentrere seg om anna innhald på sida.

3 Om kontrollen

3.1 Tema

Føremålet med tilsynet er å kontrollere om Platekompaniet AS etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innanfor tema for kontrollen.

Tilsynet omfatta følgjande tema

 • skjema
 • navigasjon
 • koding av innhald
 • struktur og presentasjon
 • tekstalternativ

3.2 Krav

Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testa i kontrollen

3.3 Testreglar

Tilsynets tolking av krava i regelverket og testreglane vi brukar under testinga er publisert på nettstaden vår.

Oversikt over testreglar som er brukt i kontrollen

 • 1.1.1b Formål med lenka bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
 • 1.4.3c Det er tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn
 • 2.2.2a Det er mogleg å pause, stoppe eller skjule innhald som bevegar seg, blinkar eller rullar
 • 3.3.1a Skjema gir feilmelding viss tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaga automatisk
 • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
 • 4.1.1a Koden inneheld ikkje syntaksfeil
 • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
 • 4.1.2b Knappar er identifiserte i koden

3.4 Testinga av nettstaden

Vi har testa 8 av dei 35 suksesskriteria som utgjer minstekrava i forskrifta og vi har brukt 8 testreglar. Verifikasjonen er gjort ved testing av 4 enkeltsider på nettstaden.

Oversikt over testsider står i punkt 3.5.

Testinga er gjennomført med følgjande nettlesarar og verktøy:

Utover dette er nettstaden kontrollert med manuelle metodar.

  3.5 Enkeltsider som vart testa

  Vi har testa følgjande enkeltsider:

  1. Framside
  2. Vareoversikt
  3. Artikkelside
  4. Handlekorg/betaling

  3.6 Aktivitet under tilsynet

  Tilsynet med Platekompaniet AS omfatta følgjande aktivitetar:

  1. Tilsynsvarselet vart sendt 14.05.2019.
  2. Stadfesting av motteke tilsynsvarsel og kontaktperson ble motteke 03.06.2019.
  3. Testing og vurdering av nettstaden opp mot krava vart gjort i veke 23.
  4. Førebels rapport og bildedokumentasjon av feil vart sendt 27.06.2019.
  5. Tilbakemelding frå verksemda vart motteke 03.07.2019.

    4 Regelverk

    Oversikt over aktuelt regelverk for kontrollen

    5 Standarden for nettløysingar

    Ved å følgje WCAG 2.0 blir nettløysingar tilgjengelege for fleire personar med nedsett funksjonsevne. WCAG tek omsyn til at brukarane av nettløysingar har ulike føresetnadar, og dekker følgjande:

    • Syn
    • Kognisjon
    • Lese- og skrivevanskar
    • Norsk som andrespråk
    • Motorikk
    • Høyrsel
    • Epilepsi
    • Belastningsskadar

    Nettløysingar som følgjer krava vil vere meir brukarvennlege for alle.

    Krava til nettløysingar går fram av forskrifta § 4 første ledd, som seier at nettløysingar skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

    35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløysingar som er omfatta av forskrifta. Det er gjort unntak for suksesskriteria 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.

    WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

    • Prinsippa beskriv grunnlaget for tilgjengelegheit på overordna nivå. I følgje prinsippa skal nettløysingar vere mogleg å oppfatte, mogleg å betene, forståelege og robuste.
    • Retningslinjene er overordna mål for tilgjengelegheit i nettløysingar. Retningslinjene er ikkje moglege å teste, men dei set suksesskriteria i ein samanheng.
    • Suksesskriteria er konkrete, testbare krav til tilgjengelegheit. Suksesskriteria er teknologinøytrale og vi kan følgje dei uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløysing.

    I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikkar med døme på korleis vi kan oppfylla suksesskriteria.