Tilsynsrapport XXL Sport og Villmark AS

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med XXL Sport og Villmark AS. Tilsynet avdekte 3 avvik på områda koding, skjema og kontrast.

Publisert: 29. jul 2019, Sist endra: 21. feb 2020

1 Innleiing

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) er tilsynsmyndigheit på området universell utforming av ikt.

Rettsleg grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løysingar § 5.

Vi gjennomførte tilsyn med XXL Sport og Villmark AS i tidsrommet 14.05.2019 til 27.06.2019. Tilsynet retta seg mot nettstaden https://www.xxl.no/.

Rapporten gjer greie for resultata innanfor tema for tilsynet, for dei delane av ikt-løysinga som er testa. Rapporten gir ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering av nettstaden.

Resultata med grunngjeving og rettsgrunnlag står i kapittel 2.

2 Resultat

Resultata byggjer på informasjon frå testinga av nettstaden. Testinga er avgrensa til utvalde sider i kjøpsløpet, men omfattar ikkje oppretting av brukar eller gjennomføring av kjøp.

Det er avdekka brot på 5 av 7 krav som er testa, og feila er gruppert i 3 avvik. Det er ikkje gitt merknader.

Tabellen under gir ei oversikt over alle element som er testa på nettstaden, fordelt på testreglar. Tabellen viser tal brot og samsvar, og kor mange element som er testa totalt.

TestregelTal ikkje førekomstTal brotTal samsvarSum testa
111b001010
143c0404
222a4004
331a0426
332a031215
411a0404
412a013215
412b04610

Resultata er dokumentert med skjermbilde og skriftleg grunngjeving.

 • Avvik inneber at verksemda ikkje oppfyller krav som er gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Verksemda må rette avvika i etterkant. Om nødvendig kan tilsynet følgje opp avvik med reaksjonar i form av pålegg om retting og tvangsmulkt.
 • Merknad inneber at tilsynsorganet finn grunn til å peike på forbetringspotensiale, men at forholdet ikkje er i strid med krav gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Det er opp til verksemda å vurdere om og korleis dei skal følgje opp merknader. Tilsynet kan ikkje følgje opp merknader med reaksjonar.

2.1 Avvik 1: Koding

XXL Sport og Villmark AS sikrar ikkje korrekt koding av innhald på nettstaden.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Sider med syntaksfeil i koden.
SideElement som ikkje er nøsta korrektElement som ikkje er avslutta korrektElement som har same attributt fleire gongerElement som har IDar som ikkje er unikeSumFatal error
110001Nei
210001Nei
310001Nei
410001Nei
Sum40004 
b) Skjemaelement er ikkje er kopla til ein ledetekst i koden.
NrSideElement
1Side 1Søkefelt i header
2Side 1Øverste feltet for å melde på nyheitsbrev.
3Side 1Nederste feltet for å melde på nyheitsbrev.
4Side 2Inputfelt for å velge antal skopar.
5Side 2"Velg varehus for å se lagerbeholdning".
6Side 2Nedtrekksfelt for farge på skovoks under "TILBEHØR".
7Side 2Nedtrekksfelt for type skovoks under "TILBEHØR".
8Side 4Pickup @ store - Velg butikk
9Side 4Radioknappen for "Postkontor 59,-"
10Side 4Avkryssingsboksen "Jeg vil få tilbud via e-post".
11Side 4Avkryssingsboksen for "Rabattkode".
12Side 4Radioknappen for "Bedriftspakke 89,-"
13Side 4Radioknappen for "Hjemlevering, Dagtid 499,-"
c) Knapp er ikkje koda med <input> eller <button>. Knapp er ikkje koda med role="button".
NrSideElement
1Side 1Til toppen-knappen
2Side 2Utvid-knappen for "LAGERSTATUS I VÅRE VAREHUS".
3Side 3Fjern-knapp bak produkt.
4Side 3Pluss/auke antal-knapp bak element.

2.1.1 Kommentar avvik 1

Feila som er avdekka gjer at nettstaden er vanskeleg og uoversiktleg for dei som brukar skjermlesar. Korrekt kode er viktig for å sikre at alle brukaragentar, som for eksempel ulike nettlesarar og hjelpemiddel, presenterer innhald på nettsida på rett måte for brukaren.

 • Koden på nettsida skal ha rett syntaks. Syntaksfeil fører til at innhaldet ikkje blir presentert på ein påliteleg måte i ulike nettlesarar og hjelpemiddel.
 • Innhald i koden skal ha ein identifikasjon, på same språk som nettsida. Identifikasjon av skjemaelement og knappar, gjer at brukaren veit kva innhald dei skal skrive inn, og kva som skjer når dei trykker på knappen.

2.2 Avvik 2: Skjema

XXL Sport og Villmark AS sikrar ikkje tilstrekkelege feilmeldingar og merking av obligatoriske skjemaelement i skjema på nettstaden.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje identifiserer kvar feilen er oppstått.
NrSideElement
1Side 1Søkefelt
b) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje beskriv feilen.
NrSideElement
1Side 4Nedtrekksfeltet "Velg butikk" under Pickup @ store.
c) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje er koda som tekst.
NrSideElement
1Side 4E-postadresse
2Side 4Postnummer
d) Skjema manglar informasjon om at skjemaelement er obligatoriske.
NrSideElement
1Side 4Pickup @ store - Velg butikk
2Side 4E-postadresse
3Side 4Postnummer

2.2.1 Kommentar avvik 2

Identifikasjon og beskriving av inputfeil i skjema, vil og gi auka brukarvennlegheit for alle brukarar.

 • Dersom det blir oppdaga automatisk at obligatoriske skjemaelement ikkje er fylt ut, gjeld følgjande:
  • Brukaren får ei tekstleg feilmelding
  • Feilmeldinga er koda som tekst
  • Feilmeldinga identifiserer skjemaelementet der feilen oppstod
  • Feilmeldinga beskriv feilen
 • Det skal vera opplyst om at skjemaelement er obligatoriske. Eventuell merking med symbol, for eksempel stjerne (*) skal vera forklart før det blir teke i bruk første gong.

2.3 Avvik 3: Kontrast

XXL Sport og Villmark AS sikrar ikkje tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn på nettstaden.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Testside har kontrastfeil.
NrSideElement
1Side 1Antall feil: 1
2Side 2Antall feil: 11
3Side 3Antall feil: 6
4Side 4Antall feil: 7

2.3.1 Kommentar avvik 3

Feila som er avdekka, gjer at nettstaden er vanskelegare å bruke for alle. Det rammar særleg synshemma og brukarar med redusert fargesyn.

 • Det skal vere tilstrekkeleg kontrast mellom bakgrunn og tekst på nettstaden. Minstekravet til kontrast mellom bakgrunnen og liten tekst er 4,5:1. Minstekravet for stor tekst er 3:1.

3 Om kontrollen

3.1 Tema

Føremålet med tilsynet er å kontrollere om XXL Sport og Villmark AS etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innanfor tema for kontrollen.

Tilsynet omfatta følgjande tema

 • skjema
 • navigasjon
 • koding av innhald
 • struktur og presentasjon
 • tekstalternativ

3.2 Krav

Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testa i kontrollen

3.3 Testreglar

Tilsynets tolking av krava i regelverket og testreglane vi brukar under testinga er publisert på nettstaden vår.

Oversikt over testreglar som er brukt i kontrollen

 • 1.1.1b Formål med lenka bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
 • 1.4.3c Det er tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn
 • 2.2.2a Det er mogleg å pause, stoppe eller skjule innhald som bevegar seg, blinkar eller rullar
 • 3.3.1a Skjema gir feilmelding viss tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaga automatisk
 • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
 • 4.1.1a Koden inneheld ikkje syntaksfeil
 • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
 • 4.1.2b Knappar er identifiserte i koden

3.4 Testinga av nettstaden

Vi har testa 7 av dei 35 suksesskriteria som utgjer minstekrava i forskrifta og vi har brukt 8 testreglar. Verifikasjonen er gjort ved testing av 4 enkeltsider på nettstaden. Oversikt over testsider står i punkt 3.5.

Testinga er gjennomført med følgjande nettlesarar og verktøy:

Utover dette er nettstaden kontrollert med manuelle metodar.

  3.5 Enkeltsider som vart testa

  Vi har testa følgjande enkeltsider:

  1. Framside
  2. Artikkelside
  3. Handlekorg
  4. Betaling

  3.6 Aktivitet under tilsynet

  Tilsynet med XXL Sport og Villmark AS omfatta følgjande aktivitetar:

  1. Tilsynsvarselet vart sendt 14.05.2019.
  2. Testing og vurdering av nettstaden opp mot krava vart gjort i veke 23.
  3. Førebels rapport vart sendt 27.06.2019.

      4 Regelverk

      Oversikt over aktuelt regelverk for kontrollen

      5 Standarden for nettløysingar

      Ved å følgje WCAG 2.0 blir nettløysingar tilgjengelege for fleire personar med nedsett funksjonsevne. WCAG tek omsyn til at brukarane av nettløysingar har ulike føresetnadar, og dekker følgjande:

      • Syn
      • Kognisjon
      • Lese- og skrivevanskar
      • Norsk som andrespråk
      • Motorikk
      • Høyrsel
      • Epilepsi
      • Belastningsskadar

      Nettløysingar som følgjer krava vil vere meir brukarvennlege for alle.

      Krava til nettløysingar går fram av forskrifta § 4 første ledd, som seier at nettløysingar skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

      35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløysingar som er omfatta av forskrifta. Det er gjort unntak for suksesskriteria 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video.

      WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

      • Prinsippa beskriv grunnlaget for tilgjengelegheit på overordna nivå. I følgje prinsippa skal nettløysingar vere mogleg å oppfatte, mogleg å betene, forståelege og robuste.
      • Retningslinjene er overordna mål for tilgjengelegheit i nettløysingar. Retningslinjene er ikkje moglege å teste, men dei set suksesskriteria i ein samanheng.
      • Suksesskriteria er konkrete, testbare krav til tilgjengelegheit. Suksesskriteria er teknologinøytrale og vi kan følgje dei uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløysing.

      I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikkar med døme på korleis vi kan oppfylla suksesskriteria.