Tilsynsrapport Arbeids- og Velferdsetaten (NAV)

Rapporten gjer greie for resultata etter tilsynet med Arbeids- og Velferdsetaten (NAV). Tilsynet avdekte 3 avvik og det vart gitt 2 merknader.

Publisert: 11. nov 2020, Sist endra: 11. nov 2020

1 Innleiing 

Digitaliseringsdirektoratet er tilsynsmyndigheit på området universell utforming av ikt.

Rettsleg grunnlag for tilsyn er likestillings- og diskrimineringslova (ldl) § 36 første ledd jf. ldl § 18 og forskrifta om universell utforming av ikt-løysingar § 5.

Vi gjennomførte tilsyn med Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) i tidsrommet 11.08.2020 til 05.10.2020. Tilsynet retta seg mot foreldrepengesøknaden på nettstaden www.nav.no/no/person.

Rapporten gjer greie for resultata innanfor tema for tilsynet, på dei sidene som er testa. Rapporten gir ikkje ei fullstendig tilstandsvurdering av nettstaden.

Resultata med grunngjeving og rettsgrunnlag står i kapittel 2.

2 Resultat

Resultata byggjer på informasjon frå testinga av nettstaden.

Det er avdekka brot på 10 av 19 krav som er testa, og feila er gruppert i 3 avvik og 2 merknader.

Tabellen under gir ei oversikt over alle element som er testa på nettstaden, fordelt på testreglar. Tabellen viser tal brot og samsvar, og kor mange element som er testa totalt.

TestregelTal ikkje førekomstTal brotTal samsvarSum testa
1.1.1a0257
1.1.1b0011
1.3.1a116925
1.3.1b1000
1.3.1c001515
1.4.1a0011
1.4.1c0077
1.4.3c04812
1.4.4a02911
2.1.1a081018
2.1.2a001111
2.4.1a1000
2.4.4a08210
2.4.6b0022
2.4.7a0011
3.2.1a0011
3.2.2a201212
3.3.1a295196
3.3.1b425227
3.3.2a21172119
3.3.3a1110212
3.3.4a0011
3.3.4b0011
4.1.1a0011
4.1.2a2292958
4.1.2b08715

Resultata er dokumentert med skjermbilde og skriftleg grunngjeving

 • Avvik inneber at verksemda ikkje oppfyller krav som er gitt avvik med reaksjonar i form av pålegg om retting og tvangsmulkt.
 • Merknad inneber at tilsynsorganet finn grunn til å peike på forbetringspotensiale, men at forholdet ikkje er i strid med krav gitt i eller i medhald av lov eller forskrift. Det er opp til verksemda å vurdere om og korleis dei skal følgje opp merknader. Tilsynet kan ikkje følgje opp merknader med reaksjonar.

2.1 Avvik 1: Skjema

Nav sikrar ikkje universell utforming av skjema på nettstaden.
Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

b) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir ikkje tekstleg feilmelding.
NrSideElementReferanse
1Side 1Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått3.3.1a-01
2Side 2Fødsel3.3.1a-02
3Side 2Mor3.3.1a-03
4Side 2Adopsjon3.3.1a-31
5Side 2Overta foreldreansvar3.3.1a-32
6Side 2Overta foreldreansvar3.3.1a-32
7Side 3Navn på barn, Hvilket barn gjelder søknaden?3.3.1a-04
8Side 3ja, er barnet født?3.3.1a-05
9Side 3Ett barn3.3.1a-06
10Side 3Når ble barnet født?3.3.1a-07
11Side 3ja, stebarn3.3.1a-17
12Side 3Nei, er barnet født?3.3.1a-34
13Side 3Tvillinger3.3.1a-35
14Side 3Flere barn3.3.1a-36
15Side 3Søknaden min gjelder et annet barn3.3.1a-37
16Side 3Hvor mange barn fikk du?3.3.1a-38
17Side 3Når ble det eldste barnet født?3.3.1a-39
18Side 3Nei, stebarn3.3.1a-41
19Side 3søknaden min gjelder et annet barn3.3.1a-63
20Side 4Hva er fødselsnummeret eller D-nummeret til ...?3.3.1a-11
21Side 5Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? to valg3.3.1a-15
22Side 5Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere? to valg3.3.1a-40
23Side 6Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe?3.3.1a-100
24Side 6Fra og med, utsett foreldrepengene3.3.1a-64
25Side 6til og med, Utsett foreldrepengene3.3.1a-65
26Side 6Antall uker, Utsett foreldrepengene3.3.1a-66
27Side 6Til og med, Utsett foreldrepengene3.3.1a-67
28Side 6Jeg skal ha feire, Utsett foreldrepengene3.3.1a-68
29Side 6Jeg skal jobbe heltid, Utsett foreldrepengene3.3.1a-69
30Side 6På grunn av sykdom, Utsett foreldrepengene3.3.1a-70
31Side 6Øvelse eller tjeneste i heimevernet, Utsett foreldrepengene3.3.1a-71
32Side 6NAV tiltak som utgjør 100% arbeid, Utsett foreldrepengene3.3.1a-72
33Side 6Sjokkerende elektriker, Hvor skal du jobbe?3.3.1a-73
34Side 6Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe?3.3.1a-74
35Side 6Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe?3.3.1a-75
36Side 6Jeg er for syk til å ta meg av barnet, Velg alternativ3.3.1a-76
37Side 6Jeg er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ3.3.1a-77
38Side 6Barnet er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ3.3.1a-78
39Side 6Til og med, Ny periode med foreldrepenger3.3.1a-80
40Side 6Antall uker, Ny periode med foreldrepenger3.3.1a-81
41Side 6Antall dager, Ny periode med foreldrepenger3.3.1a-82
42Side 6Mor, Hvem skal ha foreldrepenger?3.3.1a-83
43Side 6Far/Medmor, Hvem skal ha foreldrepenger?3.3.1a-84
44Side 6Mors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut?3.3.1a-85
45Side 6Far/Medmor, , Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut?3.3.1a-86
46Side 6Fellesperiode, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut?3.3.1a-87
47Side 6Nei, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode?3.3.1a-88
48Side 6Nei, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode?3.3.1a-89
49Side 6(..) er innlagt på helseinstitusjon, Hvorfor skal du overta (..)s kvote?3.3.1a-90
50Side 6(..) er for syk til å ta seg av barnet, Hvorfor skal du overta (..)s kvote?3.3.1a-91
51Side 6Ja, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode?3.3.1a-92
52Side 6Nei, Skal (..) ha foreldrepenger i samme periode?3.3.1a-93
53Side 6Oppgi hvor mange prosent foreldrepenger du skal ta ut3.3.1a-94
54Side 6Ja, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid?3.3.1a-95
55Side 6Nei, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid?3.3.1a-96
56Side 6Oppgi stillingsprosenten du skal jobbe3.3.1a-97
57Side 6SJOKKERENDE ELEKTRIKER, Hvor skal du jobbe?3.3.1a-98
58Side 6Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe?3.3.1a-99
59Side 7Bo i utlandet helt eller delvis3.3.1a-18
60Side 7Kun bo i Norge3.3.1a-19
61Side 7Bodd i utlandet helt eller delvis3.3.1a-42
62Side 8Kun bodd i Norge3.3.1a-43

63

Side 8Ja, frilans3.3.1a-21
64Side 8Når startet du som frilanser?3.3.1a-22
65Side 8Ja, fortsatt frilans3.3.1a-23
66Side 8Dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem, Opplysninger om virksomheten din3.3.1a-25
67Side 8Hva heter virksomheten din?, Opplysninger om virksomheten din3.3.1a-26
68Side 8Nei, frilans3.3.1a-49
69Side 8Nei, fortsatt frilans3.3.1a-50
70Side 8Fiske, Opplysninger om virksomheten din3.3.1a-55
71Side 8Jordbruk, Opplysninger om virksomheten din3.3.1a-56
72Side 8Annen type virksomhet, Opplysninger om virksomheten din3.3.1a-57
73Side 9Jeg har gjort meg kjent med vilkårene for å motta foreldrepenger, og skal ha omsorgen for barnet i perioden jeg søker om.3.3.1a-29
c) Obligatoriske skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje identifiserer kvar feilen er oppstått.
NrSideElementReferanse
1Side 4Fornavn3.3.1a-09
2Side 4Etternavn3.3.1a-10
3Side 4ja, er du alene om omsorgen av barnet?3.3.1a-12
4Side 4ja, rett til foreldrepenger? 3.3.1a-13
5Side 4Nei, ...rett til forelderepenger?3.3.1a-51
6Side 4Nei, er du alene om omsorgen av barnet?3.3.1a-52
7Side 6Fra og med, Ny periode med foreldrepenger3.3.1a-79
8Side 7Fra og med3.3.1a-20
9Side 7Til og med3.3.1a-44
10Side 7Hvilket land skal du bo i?3.3.1a-45
11Side 7Fra og med3.3.1a-46
12Side 7til og med3.3.1a-47
13Side 7Hvilket land bodde du i?3.3.1a-48
14Side 8Navn på oppdragsgiver, Frilansoppdrag3.3.1a-24
15Side 8Jobb i utlandet, legg til inntektskilde3.3.1a-27
16Side 8Fra og med, frilansoppdrag3.3.1a-53
17Side 8til og med, frilansoppdrag3.3.1a-54
18Side 8Vartpenger og ventelønn, Legg til inntektskilde3.3.1a-58
19Side 8Sluttvederlag, sluttpakke eller etterlønn, legg til inntektskilde3.3.1a-59
20Side 8Førstegangstjeneste i forsvaret eller sivilforsvaret, Legg til inntektskilde3.3.1a-60
21Side 8Fra og med, Legg til inntektskilde3.3.1a-61
22Side 8Til og med, Legg til inntektskilde3.3.1a-62
d) I skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, forsvinn inndata når feil vert oppdaga.
NrSideElementReferanse
1Side 3Hva var termindatoen? 3.3.1b-02
2Side 3Når ble barnet født?3.3.1b-03
3Side 3Hva var termindatoen? 3.3.1b-04
4Side 3når ble det eldste barnet født?3.3.1b-05
5Side 3Hva var termindatoen til det eldste barnet?3.3.1b-20
6Side 3Når kommer barnet til Norge?3.3.1b-21
7Side 4dato du ble alene om omsorgen3.3.1b-07
8Side 5velg annen dato3.3.1b-08
9Side 6Fra og med, Ny periode med foreldrepenger3.3.1b-09
10Side 6Til og med, Ny periode med foreldrepenger3.3.1b-22
11Side 6Fra og med, Utsett foreldrepengene3.3.1b-23
12Side 6Til og med, Utsett foreldrepengene3.3.1b-24
13Side 7Fra og med, Legg til utenlandsopphold, skal3.3.1b-11
14Side 7Til og med, Legg til utenlandsopphold, skal3.3.1b-25
15Side 7Fra og med, Legg til utenlandsopphold, har3.3.1b-26
16Side 7Til og med, Legg til utenlandsopphold, har3.3.1b-27
17Side 7Fra og med, Legg til utenlandsopphold3.3.3a-08
18Side 7Til og med, Legg til utenlandsopphold3.3.3a-19
19Side 7Fra og med, Legg til utenlandsopphold3.3.3a-20
20Side 7Til og med, Legg til utenlandsopphold3.3.3a-21
21Side 8Når startet du som frilanser?3.3.1b-12
22Side 8Fra og med, Frilansoppdrag3.3.1b-13
23Side 8Når startet du (..)?, Opplysninger om virksomheten din3.3.1b-14
24Side 8fra og med, Legg til inntektskilde3.3.1b-16
25Side 8Til og med, Frilansoppdrag3.3.1b-28
26Side 8Hvis du har avsluttet (..) oppgi sluttdato, Opplysninger om virksomheten din3.3.1b-29
27Side 8Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv, Opplysninger om virksomheten din3.3.1b-30
28Side 8Til og med, Legg til inntektskilde3.3.1b-31
29Side 8Fra og med, legg til frilansoppdrag3.3.3a-11
30Side 8Oppgi beløpet i hele kroner.3.3.3a-13
31Side 8Fra og med, legg til inntektskilde3.3.3a-15
32Side 8Til og med, legg til frilansoppdrag3.3.3a-22
33Side 8Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv, Opplysninger om virksomheten din3.3.3a-24
34Side 9Til og med, legg til inntektskilde3.3.3a-25
e) Skjemaelement der feil utfylling vert oppdaga automatisk, gir feilmelding som ikkje identifiserer kvar feilen er oppstått.
NrSideElementReferanse
1Side 4Hva er fødselsnummeret eller D-nummeret til (..)?3.3.1b-06
f) Skjema manglar informasjon om at skjemaelement er obligatoriske.
NrSideElementReferanse

1

Side 2

Fødsel, Velg det som gjelder for deg

3.3.2a-02

2

Side 2

Adopsjon, Velg det som gjelder for deg

3.3.2a-26

3

Side 2

Overta foreldreansvar. Velg det som gjelder for deg

3.3.2a-27

4

Side 3

Hvilket barn gjelder søknaden?

3.3.2a-03

5

Side 3

Hva var termindatoen?

3.3.2a-04

6

Side 3

Når ble det eldste barnet født?

3.3.2a-06

7

Side 3

Ja, Er barnet født?

3.3.2a-28

8

Side 3

Nei, Er barnet født?

3.3.2a-29

9

Side 3

Ett barn, Hvor mange barn har du fått?

3.3.2a-30

10

Side 3

Tvillinger, Hvor mange barn har du fått?

3.3.2a-31

11

Side 3

Flere barn, Hvor mange barn har du fått?

3.3.2a-32

12

Side 3

Når ble barnet født?, Ett barn

3.3.2a-33

13

Side 3

Når er termindatoen?

3.3.2a-34

14

Side 4

Fornavn, Hva heter den andre forelderen?

3.3.2a-07

15

Side 4

Hva er fødselsnummeret eller D-nummeret til (..)?

3.3.2a-08

16

Side 4

ja, Er du alene om omsorgen av barnet?

3.3.2a-09

17

Side 4

Etternavn, Hva heter den andre forelderen?

3.3.2a-35

18

Side 4

Nei, Er du alene om omsorgen av barnet?

3.3.2a-36

19

Side 4

Ja, Har (..) rett til foreldrepenger?

3.3.2a-37

20

Side 4

Nei, Har (..) rett til foreldrepenger?

3.3.2a-38

21

Side 4

Ja, Har du orientert (..) om søknaden din?

3.3.2a-39

22

Side 4

Hvor bor (..)?

3.3.2a-40

23

Side 4

80%, Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere?

3.3.2a-41

24

Side 5

100%, Hvor lang periode med foreldrepenger ønsker dere?

3.3.2a-10

25

Side 6

Fra og med, Utsett foreldrepengene

3.3.2a-11

26

Side 6

Til og med, Utsett foreldrepengene

3.3.2a-42

27

Side 6

Jeg skal ha ferie, Hvorfor skal du utsette?

3.3.2a-43

28

Side 6

Jeg skal jobbe heltid, Hvorfor skal du utsette?

3.3.2a-44

29

Side 6

På grunn av sykdom, Hvorfor skal du utsette?

3.3.2a-45

30

Side 6

Øvelse eller tjeneste i Heimevernet, Hvorfor skal du utsette?

3.3.2a-46

31

Side 6

NAV tiltak som utgjør 100% arbeid, Hvorfor skal du utsette?

3.3.2a-47

32

Side 6

SJOKKERENDE ELEKTRIKER, Hvor skal du jobbe?

3.3.2a-48

33

Side 6

Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe?

3.3.2a-49

34

Side 6

Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe?

3.3.2a-50

35

Side 6

Jeg er for syk til å ta meg av barnet, Velg alternativ

3.3.2a-51

36

Side 6

Jeg er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ

3.3.2a-52

37

Side 6

Barnet er innlagt på helseinstitusjon, Velg alternativ

3.3.2a-53

38

Side 6

Fra og med, Ny periode med foreldrepenger

3.3.2a-54

39

Side 6

Til og med, Ny periode med foreldrepenger

3.3.2a-55

40

Side 6

Mor, Hvem skal ha foreldrepenger?

3.3.2a-56

41

Side 6

Far/Medmor, Hvem skal ha foreldrepenger?

3.3.2a-57

42

Side 6

Mors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut?

3.3.2a-58

43

Side 6

Far/Medmors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut?

3.3.2a-59

44

Side 6

Fellesperiode, Hvilken del av foreldrepengene skal du ta ut?

3.3.2a-60

45

Side 6

Mors kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal Far/Medmor ta ut?

3.3.2a-61

46

Side 6

Far/Medmor kvote, Hvilken del av foreldrepengene skal Far/Medmor ta ut?

3.3.2a-62

47

Side 6

Fellesperiode, Hvilken del av foreldrepengene skal Far/Medmor ta ut?

3.3.2a-63

48

Side 6

Ja,  Skal Far/Medmor ha foreldrepenger i samme periode?

3.3.2a-64

49

Side 6

Nei, Skal Far/Medmor ha foreldrepenger i samme periode?

3.3.2a-65

50

Side 6

Far/Medmor er innlagt på helseinstitusjon, Hvorfor skal du overta Far/Medmors kvote?

3.3.2a-66

51

Side 6

Far/Medmor er for syk til å ta seg av barnet, Hvorfor skal du overta Far/Medmors kvote?

3.3.2a-67

52

Side 6

Oppgi hvor mange prosent foreldrepenger du skal ta ut

3.3.2a-68

53

Side 6

Ja, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid?

3.3.2a-69

54

Side 6

Nei, Skal du kombinere foreldrepengene med delvis arbeid?

3.3.2a-70

55

Side 6

Oppgi stillingsprosenten du skal jobbe

3.3.2a-71

56

Side 6

SJOKKERENDE ELEKTRIKER, Hvor skal du jobbe?

3.3.2a-72

57

Side 6

Jeg skal jobbe som selvstendig næringsdrivende, Hvor skal du jobbe?

3.3.2a-73

58

Side 6

Jeg skal jobbe som frilans, Hvor skal du jobbe?

3.3.2a-74

59

Side 7

bo i utlandet helt eller delvis, Hvor skal du bo de neste 12 månedene?

3.3.2a-12

60

Side 7

bodd i utlandet helt eller delvis, Hvor har du bodd de siste 12 månedene?

3.3.2a-13

61

Side 7

Fra og med, legg til utenlandsopphold

3.3.2a-14

62

Side 7

kun bo i Norge, Hvor skal du bo de neste 12 månedene?

3.3.2a-75

63

Side 7

kun bodd i Norge, Hvor har du bodd de siste 12 månedene?

3.3.2a-76

64

Side 7

Til og med, legg til utenlandsopphold

3.3.2a-77

65

Side 7

Hvilket land skal du bo i?, Legg til utenlandsopphold

3.3.2a-78

66

Side 7

Fra og med, legg til utenlandsopphold

3.3.2a-79

67

Side 7

Til og med, legg til utenlandsopphold

3.3.2a-80

68

Side 7

Hvilket land bodde du i?, Legg til utenlandsopphold

3.3.2a-81

69

Side 8

Hva er organisasjonsnummeret?, opplysninger om virksomheten din

3.3.2a-100

70

Side 8

Når startet du virksomheten?, opplysninger om virksomheten din

3.3.2a-101

71

Side 8

Hvis du har avsluttet virksomheten oppgi sluttdato, opplysninger om virksomheten din

3.3.2a-102

72

Side 8

Hva har du hatt i næringsresultat før skatt de siste 12 månedene? Hvis virksomheten har vart i kortere tid, kan du bruke denne perioden og regne om til årsinntekt. Oppgi beløpet i hele kroner.

3.3.2a-103

73

Side 8

I hvilket land er virksomheten din registrert i?

3.3.2a-104

74

Side 8

Ja, Har du begynt å jobbe i løpet av de 3 siste ferdigliknede årene?

3.3.2a-105

75

Side 8

Nei, Har du begynt å jobbe i løpet av de 3 siste ferdigliknede årene?

3.3.2a-106

76

Side 8

Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv

3.3.2a-107

77

Side 8

Ja, Har du regnskapsfører?

3.3.2a-108

78

Side 8

Nei, Har du regnskapsfører?

3.3.2a-109

79

Side 8

Oppgi navnet til regnskapsfører

3.3.2a-110

80

Side 8

Oppgi telefonnummeret til regnskapsfører

3.3.2a-111

81

Side 8

Ja, Er dere nære venner eller i familie?

3.3.2a-112

82

Side 8

Nei, Er dere nære venner eller i familie?

3.3.2a-113

83

Side 8

Ja, Har du revisor?

3.3.2a-114

84

Side 8

Nei, Har du revisor?

3.3.2a-115

85

Side 8

Legg til oppdrag, Knapp

3.3.2a-116

86

Side 8

Legg til virksomhet, Knapp

3.3.2a-117

87

Side 8

Legg til inntektskilde, Knapp

3.3.2a-118

88

Side 8

Jobb i utlandet, Velg inntektstype

3.3.2a-119

89

Side 8

Vartpenger og ventelønn, Velg inntektstype

3.3.2a-120

90

Side 8

Sluttvederlag, sluttpakke eller etterlønn, Velg inntektstype

3.3.2a-121

91

Side 8

Førstegangstjeneste i forsvaret eller sivilforsvaret, Velg inntektstype

3.3.2a-122

92

Side 8

Fra og med, Legg til inntektskilde

3.3.2a-123

93

Side 8

Til og med, Legg til inntektskilde

3.3.2a-124

94

Side 8

Ja, Har du jobbet og hatt inntekt som frilanser de siste 10 månedene?

3.3.2a-15

95

Side 8

Når startet du som frilanser?

3.3.2a-16

96

Side 8

Ja, Jobber du fortsatt som frilanser?

3.3.2a-17

97

Side 8

Navn på oppdragsgiver, Frilansoppdrag

3.3.2a-18

98

Side 8

Dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem, opplysninger om virksomheten din

3.3.2a-19

99

Side 8

Hva heter virksomheten din?, opplysninger om virksomheten din

3.3.2a-20

100

Side 8

Nei, Har du jobbet og hatt inntekt som frilanser de siste 10 månedene?

3.3.2a-82

101

Side 8

Nei, Jobber du fortsatt som frilanser?

3.3.2a-83

102

Side 8

Ja, Har du hatt oppdrag for nær venn eller familie de 10 siste månedene?

3.3.2a-84

103

Side 8

Nei, Har du hatt oppdrag for nær venn eller familie de 10 siste månedene?

3.3.2a-85

104

Side 8

Ja, Har du inntekt som fosterforelder?

3.3.2a-86

105

Side 8

Nei, Har du inntekt som fosterforelder?

3.3.2a-87

106

Side 8

Ja, Har du jobbet og hatt inntekt som selvstendig næringsdrivende de siste 10 månedene?

3.3.2a-88

107

Side 8

Nei, Har du jobbet og hatt inntekt som selvstendig næringsdrivende de siste 10 månedene?

3.3.2a-89

108

Side 8

Ja, Har du hatt andre inntektskilder de siste 10 månedene?

3.3.2a-90

109

Side 8

Nei, Har du hatt andre inntektskilder de siste 10 månedene?

3.3.2a-91

110

Side 8

Fra og med, Frilansoppdrag

3.3.2a-92

111

Side 8

Til og med, Frilansoppdrag

3.3.2a-93

112

Side 8

Pågående, Frilansoppdrag

3.3.2a-94

113

Side 8

Fiske, opplysninger om virksomheten din

3.3.2a-95

114

Side 8

Jordbruk, opplysninger om virksomheten din

3.3.2a-96

115

Side 8

Annen type virksomhet, opplysninger om virksomheten din

3.3.2a-97

116

Side 8

Ja, Er virksomheten registrert i Norge?

3.3.2a-98

117

Side 8

Nei, Er virksomheten registrert i Norge?

3.3.2a-99

2.1.2 Kommentar til avvik 1

Feila som er avdekka gjer skjemaet vanskelegare å bruka for alle. Krava som ikkje er oppfylt skal særleg ivareta brukarar som er blinde eller har nedsett syn, nedsett motorikk eller nedsett kognisjon.

 • Viss det oppstår feil ved utfylling av skjema, skal brukaren få tilstrekkeleg informasjon om feila og hjelp til å retta feilen. Informasjon brukaren har fylt inn, skal framleis stå i skjemafeltet når feilmeldinga kjem opp. Feilmeldinga skal
  • være koda som tekst
  • identifisera skjemaelementet der feilen oppstod
  • beskriva feilen
  • vera synleg, utan at brukaren må gjera ekstra handlingar, som for eksempel å navigera til skjemaelementet.
 • Det er ikkje tilstrekkeleg å identifisera feilen berre med eit symbol i ledeteksten, berre ved å endra farge på skjemafeltet der feilen har oppstått, eller berre ved å plassera feilmeldinga visuelt. Visuell markering skal vera mogleg å oppfatte uavhengig av fargesyn, mens strukturell markering vert løyst med å kopla feilbeskrivinga til det aktuelle skjemaelementet.
 • Feilmeldinga skal identifisera skjemaelementet der feilen oppstod. Det betyr at det skal være konkret informasjon om feltet som inneheld feil, i feilmeldinga.
 • Brukaren skal på førehand få informasjon om kva skjemafelt som skal fyllast ut i eit skjema. Når brukaren får informasjon om obligatoriske felt på førehand, er det lettare å fylla ut skjemaet riktig på første forsøk.

2.2 Avvik 2: Koding

Nav sikrar ikkje alltid korrekt koding av innhald på nettstaden.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Visuell overskrift er ikkje koda som overskrift.

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 1

Hei, ARTIG!

1.3.1a-01

2

Side 4

Informasjon om den andre forelderen til barnet

1.3.1a-28

3

Side 6

Skal du jobbe faste helgedager over en lengre periode?

1.3.1a-31

4

Side 8

Utbetalinger fra NAV

1.3.1a-08

5

Side 8

Dine arbeidsforhold

1.3.1a-09

6

Side 9

Registrerte arbeidsforhold

1.3.1a-19

7

Side 9

Frilansarbeid

1.3.1a-20

8

Side 9

Arbeid som selvstendig næringsdrivende

1.3.1a-21

9

Side 9

Andre inntekter siste 10 måneder

1.3.1a-22

10

Side 11

Adopsjonsbevillingen og bekreftelse på datoen du overtar omsorgen

1.3.1a-15

b) Visuelt overskriftsnivå samsvarar ikkje med koda overskriftsnivå.

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 8

Slik tar du et godt bilde:

1.3.1a-13

2

Side 8

Etter at du har tatt bildet, sjekk følgende før du laster opp:

1.3.1a-14

3

Side 10

Takk for søknaden ARTIG BOLLE!

1.3.1a-24

4

Side 10

Følg med på saken din

1.3.1a-27

5

Side 11

Ta bilde av vedlegget og last opp

1.3.1a-16

6

Side 11

Bra og dårlige eksempler på bilder av vedlegg

1.3.1a-17

c) Skjemaelement er kopla til ein ledetekst i koden. Skjemaelement er plassert i ei gruppe som ikkje er identifisert i koden.

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 3

Søknaden min gjelder et annet barn

4.1.2a-06

2

Side 4

Fornavn

4.1.2a-15

3

Side 4

Etternavn

4.1.2a-49

4

Side 4

Jeg kan ikke oppgi navnet til den andre forelderen

4.1.2a-50

5

Side 6

Antall uker, Rediger plan

4.1.2a-21

6

Side 6

Antall uker, Utsett foreldrepengene

4.1.2a-30

7

Side 6

Antall dager, Rediger plan

4.1.2a-53

8

Side 6

Antall dager, Utsett foreldrepenger

4.1.2a-55

9

Side 6

Antall uker, Ny periode med foreldrepenger

4.1.2a-58

10

Side 6

antall dager, Legg til ny periode med foreldrepenger

4.1.2a-59

d) Skjemaelement er ikkje er kopla til ein ledetekst i koden.

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 3

Når ble barnet født?

4.1.2a-09

2

Side 3

Hva var termindatoen?

4.1.2a-10

3

Side 3

Når er termindatoen?

4.1.2a-12

4

Side 3

Når ble det eldste barnet født?

4.1.2a-47

5

Side 3

Hva var termindatoen til det eldste barnet?

4.1.2a-48

6

Side 6

Fra og med, Rediger plan

4.1.2a-19

7

Side 6

Til og med, Rediger plan

4.1.2a-20

8

Side 6

Fra og med, Utsett foreldrepengene

4.1.2a-29

9

Side 6

Til og med, Utsett foreldrepengene

4.1.2a-54

10

Side 6

Fra og med, Legg til ny periode,

4.1.2a-56

11

Side 6

Til og med, Legg til ny periode

4.1.2a-57

12

Side 8

Når startet du som frilanser?

4.1.2a-35

13

Side 8

Fra og med, Frilansoppdrag

4.1.2a-37

14

Side 8

Når starter du virksomheten?, Opplysninger om virksomheten

4.1.2a-39

15

Side 8

Oppgi dato for når du ble yrkesaktiv

4.1.2a-40

16

Side 8

Fra og med, legg til inntektskilde

4.1.2a-42

17

Side 8

Til og med, Frilansoppdrag

4.1.2a-60

18

Side 8

Hvis du har avsluttet virksomhet oppgi sluttdato, opplysninger om virksomheten

4.1.2a-61

19

Side 8

Til og med, Legg til inntektskilde

4.1.2a-62

e) Knapp er kopla til ein ledetekst i koden. Ledeteksten identifiserer ikkje knappen.

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 6

Minus antall uker under utsett foreldrepengene

4.1.2b-08

2

Side 6

Pluss antall uker under utsett foreldrepenger

4.1.2b-09

3

Side 6

Minus antall dager under utsett foreldrepenger

4.1.2b-10

4

Side 6

Pluss antall dager under utsett foreldrepengene

4.1.2b-11

5

Side 6

Minus antall uker under ny periode

4.1.2b-12

6

Side 6

Pluss antall uker under ny periode

4.1.2b-13

7

Side 6

minus antall dager under ny periode

4.1.2b-14

8

Side 6

Pluss antall dager under ny periode

4.1.2b-15

2.2.2 Kommentar til avvik 2

Feila som er avdekka fører til at nettstaden er vanskeleg og uoversiktleg for blinde og svaksynte. Andre brukarar oppfattar struktur og relasjonar gjennom visuelle hint, og dette skal speglast i koden.

 • Korrekt kode er viktig for å sikra at alle brukaragentar, som for eksempel ulike nettlesarar og hjelpemiddel presenterer innhald på nettstaden på rett måte for brukaren.
 • Visuelle overskrifter skal også vera koda som overskrifter. Overskrifter som inngår i eit visuelt overskriftshierarki, skal også kodast med rett overskriftsnivå.
 • Skjemaelementet skal vera kopla til rett ledetekst i koden slik at hjelpemiddel les opp riktig ledetekst til brukaren.
 • Innhald i koden skal ha ein identifikasjon. Identifikasjon av skjemaelement og knappar gjer at brukeran veit kva han skal skriva inn og kva som skjer når han trykker på knappen. Både ledetekstar og identifikasjon i koden skal følgje hovudspråket på nettstaden. Hovudspråket på nettstaden er norsk.

2.3 Avvik 3: Navigasjon

Nav sikrar ikkje tilstrekkeleg navigasjon på nettstaden.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Nettside manglar/har mangelfull mekanisme for forstørring. Tekst kan ikkje forstørrast til minst 200 % utan at innhald eller funksjonalitet går tapt.

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 8

Side

1.4.4a-07

2

Side 8

Side

1.4.4a-08

b) Det er ikkje mogleg å nå og betene alt innhald/funksjonalitet med tastatur.

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 8

Dagmamma eller familiebarnehage i eget hjem

2.1.1a-08

2

Side 8

Fiske

2.1.1a-09

3

Side 8

Jordbruk

2.1.1a-10

4

Side 8

Annen type virksomhet

2.1.1a-11

5

Side 8

Jobb i utlandet

2.1.1a-12

6

Side 8

Vartpenger og ventelønn

2.1.1a-13

7

Side 8

Sluttvederlag, sluttpakke eller etterlønn

2.1.1a-14

8

Side 8

Førstegangstjeneste i forsvaret eller sivilforsvaret

2.1.1a-15

c) Lenketekst er ikkje er beskrivande for formålet med lenka. Lenke har ikkje programmeringsmessig kopla kontekst.

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 6

papirsøknaden

2.4.4a-03

2

Side 6

familie.nav.no

2.4.4a-04

3

Side 8

Hjemmeside

2.4.4a-05

4

Side 8

Skal fylles ut

2.4.4a-06

5

Side 8

Lott og hyre

2.4.4a-07

6

Side 8

Lott og hyre

2.4.4a-08

7

Side 8

Hjemmeside

2.4.4a-09

8

Side 8

Hjemmeside

2.4.4a-10

2.3.2 Kommentar til avvik 3

Feila som er avdekka gjer nettstaden vanskelegare å bruka for alle. Krava som ikkje er oppfylt skal særleg ivareta blinde og svaksynte, og brukarar med nedsett kognisjon eller motorikk.

 • All tekst på nettstaden skal kunne forstørrast opp til minst 200%, utan tap av innhald eller funksjonalitet.
 • Alt innhald på nettstaden skal kunne nås og brukast berre med tastaturet. Brukaren skal kunne gjera tilsvarande handlingar som brukarar som navigerer på nettstaden med mus.
 • Lenker på nettstaden skal vera formulert på en slik måte at brukeran får tilstrekkeleg informasjon om lenkemålet ut frå lenketeksten aleine, eller lenketeksten i kombinasjon med kontekst. Denne informasjonen skal også gå fram av koden. Føremålet er at brukaren skal kunne vurdera om han ønskjer å aktivera den aktuelle lenka.

 2.4 Merknad 1: Kontrast

Nav har eit forbetringspotensiale når det gjeld kontrast mellom tekst og bakgrunn på nettstaden.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Testside har kontrastfeil.

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 1

Tal feil: 2

1.4.3c-01, 1.4.3c-13

2

Side 4

Tal feil: 2

1.4.3c-04

3

Side 5

Tal feil: 1

1.4.3c-05

2.4.2 Kommentar til merknad 1

Feila som er avdekka, gjer at nettstaden er vanskelegare å bruke for alle. Det rammar særleg synshemma og brukarar med redusert fargesyn.

 • Det skal vere tilstrekkeleg kontrast mellom bakgrunn og tekst på nettstaden. Minstekravet til kontrast mellom bakgrunnen og liten tekst er 4,5:1. Minstekravet for stor tekst er 3:1.

2.5 Merknad 2: Meiningsberande bilde

Nav har eit forbetringspotensiale når det gjeld tekstalternativ til meiningsberande bilde.

Avvik frå følgjande krav: ldl. § 18 jf. forskrift om universell utforming av ikt-løysingar § 4 første ledd jf. suksesskriterium i WCAG 2.0:

a) Meiningsberande bilde er koda med role="presentation".

Nr

Side

Element

Referanse

1

Side 1

Norsk flagg

1.1.1a-01

2

Side 1

Hjelper personas

1.1.1a-02

2.5.2 Kommentar til merknad 2

Meiningsberande bilde på nettstaden skal ha ein alternativ tekst, slik at føremålet med eller innhaldet i bilde blir presentert for blinde eller svaksynte brukarar.

3 Om kontrollen

3.1 Tema

Føremålet med tilsynet er å kontrollere om Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) etterlever lov- og forskriftskrav om universell utforming av ikt, innanfor tema for kontrollen.

Tilsynet omfatta følgjande tema

 • alternativt format
 • bruk av skjema
 • koding av innhald
 • navigasjon
 • tastaturbetening

3.2 Krav

Oversikt over krav (suksesskriterium) som er testa i kontrollen

3.3 Testreglar

Oversikt over testreglar som er brukt i kontrollen

 • 1.1.1a Bilde har tekstalternativ
 • 1.1.1b Formål med lenka bilde går fram av lenketekst og/eller tekstalternativ
 • 1.3.1a Overskrifter er rett koda
 • 1.3.1b Tabellar og overskriftsceller er rett koda
 • 1.3.1c Lister er rett koda
 • 1.4.1a Lenka tekst skil seg frå annan tekst med meir enn berre farge
 • 1.4.1c Skjemaelement og feilmeldingar er merka med meir enn berre farge
 • 1.4.3c Det er tilstrekkeleg kontrast mellom tekst og bakgrunn
 • 1.4.4a Tekst kan forstørrast til minst 200 % utan tap av innhald og funksjonalitet
 • 2.1.1a Det er mogleg å nå og betene innhald med tastatur
 • 2.1.2a Det finst ingen tastaturfeller på nettsida
 • 2.4.1a Det finst ein mekanisme for å hoppe til hovudinnhaldet på nettsida
 • 2.4.4a Formål med lenker går fram av lenketeksten, eller lenketeksten og konteksten saman
 • 2.4.6b Ledetekstar beskriv skjemaelement 
 • 2.4.7a Innhald som kan betenast med tastatur, får synleg fokusmarkering
 • 3.2.1a Fokus ved tastaturnavigasjon, gir ikkje kontekstendring
 • 3.2.2a Endra innstilling i skjemaelement fører ikkje til kontekstendring
 • 3.3.1a Skjema gir feilmelding viss tomme obligatoriske skjemafelt blir oppdaga automatisk
 • 3.3.1b Skjema gir feilmelding viss feil inndata blir oppdaga automatisk
 • 3.3.2a Skjemaelement har instruksjon eller ledetekst
 • 3.3.3a Skjema gir forslag til retting, viss feil i inndata blir oppdaga automatisk 
 • 3.3.4a Skjema med viktig formål let brukaren kontrollere og endre informasjon, eller angre innsending
 • 3.3.4b Brukaren kan bekrefte eller angre sletting av lagra informasjon
 • 4.1.1a Koden inneheld ikkje syntaksfeil
 • 4.1.2a Skjemaelement er identifiserte i koden
 • 4.1.2b Knappar er identifiserte i koden

3.4 Testinga av nettstaden

Vi har testa 19 av dei 35 suksesskriteria som utgjer minstekrava i forskrifta og vi har brukt 26 testreglar.

Verifikasjonen er gjort ved testing av 11 enkeltsider på nettstaden. Oversikt over testsider går fram av punkt 2.3.

Testinga er gjennomført med følgjande nettlesarar og verktøy:

Utover dette er nettstaden kontrollert med manuelle metodar.

For informasjon om målemetodane vi har brukt, viser vi til testregelsettet vårt.

3.5 Enkeltsider som vart testa

Foreldrepengesøknaden blei testa i eit testmiljø som tilsvarar produksjonsmiljøet.

Vi har testa følgjande enkeltsider på nettstaden:

 • Side 1 - Velkommen til foreldrepengesøknaden
 • Side 2 - Din situasjon
 • Side 3 - Om barnet
 • Side 4 - Den andre forelderen
 • Side 5 - Om perioden din med foreldrepenger
 • Side 6 - Din plan med foreldrepenger
 • Side 7 - Opphold i utland
 • Side 8 - Arbeidsforhold og inntekt
 • Side 9 - Oppsummering
 • Side 10 - Innsending
 • Side 11 - Påkrevd dokumentasjon

Sidene som ikkje er lenka i lista, er sider som har ei nettadresse som er unik for kvar brukar.

3.6 Aktivitet under tilsynet

Tilsynet med Arbeids- og Velferdsetaten (NAV) omfatta følgjande aktivitetar:

 1. Tilsynsvarselet vart sendt 11.08.2020.
 2. Dokumentasjon om alderspensjon vart mottatt 25.08.2020.
 3. Stadfesting av mottatt dokumentasjon og korrespondanse om nyare tenester i perioden 26.08.2020 – 02.09.2020.
 4. Avgjerd om å kontrollera søknad om foreldrepengar i staden for alderspensjon 03.09.2020.
 5. Teams-møte med drøfting av ulike alternativ for testing av foreldrepengar 08.09.2020.
 6. Korrespondanse om testmiljø for foreldrepengar og stadfesting av tilgang 09.09.2020.
 7. Testing og vurdering av nettstaden opp mot krava vart gjort i veke 38 og 39.
 8. Korrespondanse om sluttmøte og fortsatt tilgang til testmiljø 23.09.2020.
 9. Sluttmøte vart gjennomført som teams-møte 29.09.2020.
 10. E-post om at utsending av førebels rapport er forsinka 02.10.2020.
 11.  Førebels rapport og e-post med bildedokumentasjon av feil vart sendt 05.10.2020.
 12. Samtale - ønske om møte - spørsmål til enkelte feil i førebels rapport
 13. Teams-møte med forklaring av tolking og testresultat 13.10.2020.
 14. Tilbakemelding på førebels rapport vart mottatt 19.10.2020

4 Regelverk

Oversikt over aktuelt regelverk for kontrollen

 5 Standarden for nettløysingar

Ved å følgje WCAG 2.0 blir nettløysingar tilgjengelege for fleire personar med nedsett funksjonsevne. WCAG tek omsyn til at brukarane av nettløysingar har ulike føresetnadar, og dekker følgjande:

 • Syn
 • Kognisjon
 • Lese- og skrivevanskar
 • Norsk som andrespråk
 • Motorikk
 • Høyrsel
 • Epilepsi
 • Belastningsskadar

Nettløysingar som følgjer krava vil vere meir brukarvennlege for alle.

Krava til nettløysingar går fram av forskrifta § 4 første ledd, som seier at nettløysingar skal oppfylle Retningslinjer for tilgjengeleg webinnhald (WCAG) 2.0 nivå A og AA, med tre unntak.

35 av 61 suksesskriterium er gjort til obligatoriske minimumskrav for nettløysingar som er omfatta av forskrifta. Det er gjort unntak for suksesskriteria 1.2.3, 1.2.4 og 1.2.5, som regulerer lyd og video. 

WCAG 2.0 er bygd opp av 4 prinsipp, 12 retningslinjer og 61 testbare suksesskriterium:

 • Prinsippa beskriv grunnlaget for tilgjengelegheit på overordna nivå. I følgje prinsippa skal nettløysingar vere mogleg å oppfatte, mogleg å betene, forståelege og robuste.
 • Retningslinjene er overordna mål for tilgjengelegheit i nettløysingar. Retningslinjene er ikkje moglege å teste, men dei set suksesskriteria i ein samanheng.
 • Suksesskriteria er konkrete, testbare krav til tilgjengelegheit. Suksesskriteria er teknologinøytrale og vi kan følgje dei uavhengig av programmeringsspråk og publiseringsløysing.

I tillegg viser WCAG 2.0 til teknikkar med døme på korleis vi kan oppfylla suksesskriteria.