Statistikk og undersøkelser

WAI-Tools dokumentasjon av pilotkontroll

Som en del av WAI-Tools-prosjektet, har Digitaliseringsdirektoratet gjennomført en pilotkontroll på et utvalg av fire offentligrettslige organer og deres nettsteder basert på kravene om kontroll som følger av Direktivet (EU) 2016/2102.

Applikasjoner er omfattet av kravene til universell utforming av ikt

Regelverket stiller krav til universell utforming av mange applikasjoner (apper) til mobil og nettbrett. Kravene gjelder for apper som trenger tilkobling til internett for å fungere etter at de er installert, slike apper er nettløsninger. Eksempler er mobilbank, og appene til Ruter, Vipps, Finn, SAS, Posten og Yr.

Er nettsidene til partiene på Stortinget tilgjengelige for alle?

Tilsyn for universell utforming av IKT gjennomførte i mai i 2017 en statusmåling om universell utforming av nettsidene til stortingspartiene. Hensikten med statusmåling er å undersøke om alle har like muligheter til å finne informasjon på nettsidene til de politiske partiene på Stortinget.

Tilgjengelige automater. Status for universell utforming av selvbetjeningsautomater

Tilsyn for universell utforming av IKT har gjennomført en statusmåling av et utvalg automater. Hensikten med kartleggingen var å undersøke om grunnleggende krav for å komme seg til og betjene automaten er oppfylt, og å kartlegge hvilke barrierer brukerne møter når de skal bruke en selvbetjeningsautomat. Vår kartlegging viser at selvbetjeningsautomater ikke er tilgjengelige for alle.

Digitale barrierar på norske nettstader 2014

Rapporten handlar om statusmålinga som tilsyn for universell utforming av IKT gjennomførte hausten 2014. Dette er ei måling av status for universell utforming blant vel 300 verksemder i ulike næringsgrupper i privat og offentleg sektor.

Digitalisering for alle?

Etter at regelverket om universell utforming av IKT blei vedtatt i 2013, undersøkte tilsynet kor god kjennskap offentlege og private verksemder hadde til regelverket. Undersøkinga gir blant anna eit overslag på kor mange nettstader og sjølvbeteningsautomater som fell inn under regelverket og tal på kor mange verksemder som må følgje dei nye krava.